İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3/a maddesine göre kurulan icra daireleri başkanlıklarının kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakan: Adalet Bakanını, b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, c) Başkanlık: İcra İşleri Dairesi Başkanlığını, ç)...