AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmaması veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez....

SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tarımsal üretim sözleşmelerinde yer alan tarafların haklarının korunması ve sorumluluklarının belirlenmesi için sözleşmenin taraflarında aranacak vasıflar, sözleşmeye konu ürünün teslim ve tesellüm koşulları, fiyat ve miktardaki değişim oranları, ayni ve nakdi avansın sınırları ve kapsamı ile tarımsal üretim sözleşmesine ilişkin diğer hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı...

AV VE YABAN HAYVANLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Hazırlanacak raporlarda; çalışma yapılan alan, alanın büyüklüğü, alanın yasal statüsü, çalışmanın yapıldığı tarih, çalışma ekibi, yakalama ve toplama yöntemi, tür veya türlerin Türkçe ve Latince...

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b) Bakanlık kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan ve çiftçiler...

ORMAN YANGINLARI / KIRSAL ALAN YANGINLARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI, ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGINA DİRENÇLİ TARIMSAL ÜRETİM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORMAN YANGINLARI / KIRSAL ALAN YANGINLARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI, ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGINA DİRENÇLİ TARIMSAL ÜRETİM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Osman BAŞLI Orman Mühendisi/Avukat Ağustos 2023 alosmanbas@hotmail.com Oman yangınları ülkemiz gündeminde geniş olarak yer almakta ve değişik bakış açılarıyla her zeminde tartışılmaktadır. Yangına dirençli yerleşim yeri yada tarımsal üretim den bahis edebilmek için öncelikle yangın, neden ve davranışlarının bilinmesinin yanında hedef bölgedeki mahalli koşulların analiz edilmesi gerekmektedir. . Orman Yangını nedir. Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan, yanabilen canlı ve cansız bütün varlıkları...

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ

Adalet Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin dava şartı olarak arabuluculuk süreci ile uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Dava şartı olarak...

PEMBEKURT İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: PEMBEKURT İLE MÜCADELE HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, pamuk üretimi yapılan yerlerde Pembekurt (Pectinophora gossypiella Saund.) zararını önlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Pembekurt ile mücadele kapsamında çırçır prese fabrikalarının, pamuk üreticilerinin, kütlü pamuk, pamuk küspesi ile tohumluk ve yağlık çiğit üretimi ve ticaretini yapanların, pamuk sap ve artıklarını depolayan, işleyen ve/veya hammadde olarak kullanan kişi ve kuruluşların uymakla yükümlü oldukları hususları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki...

GIDA VE TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA SAĞLIK BEYANI KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: GIDA VE TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA SAĞLIK BEYANI KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 20/4/2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Ürünlerde ilgili kılavuz eklerinde yer almayan sağlık beyanları kullanılamaz.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce üretilmiş ancak piyasaya arz edilmemiş veya üretilmek üzere anlaşması yapılmış ve mülga Türk...

TARIM HUKUKU’NUN TARİHÇESİ

TARIM HUKUKU’NUN TARİHÇESİ Tarım hukuku uzun zamanlar toprak hukuku ile bir tutulmuştur ancak salt bir disiplin olarak tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Çünkü; tarım, Neolitik Çağ'da (Cilalı Taş Devri), yaklaşık olarak MÖ 9000 yıllarında avcı-toplayıcı yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçiş evresinde başlamıştır. Tarım hukukunun daha çok günümüzde gelişmeye başladığını hatta ülkemizde 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 2006 yılında yürürlüğe girdiğini göz önünde bulundurursak tarihi çok eskiye dayanmıyor gibi görünmekte ancak önce insan-toprak daha sonra da insan-toprak-devlet arasındaki ilişkiler tarım hukukunun tarihi başlangıcını...