ARICILIK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: ARICILIK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, arıcılıkta yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, suni tohumlama, yeni hatların oluşturulması, ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla, arıcılık işletmeleri, bal arısı kolonileri ile arı ürünlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, arıcılıkla ilgili sürdürülebilirliğin sağlanmasında her türlü üretim, ıslah, konaklama, damızlık materyali elde etme, sabit ve gezginci arıcılık konusundaki esasların belirlenmesi, arı kolonilerinin nakline ilişkin gerekli tedbirlerin...

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN VE HAYVAN TANIMLAMA ARAÇLARININ BEDELLERİ İLE UYGULAMA ÜCRETLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından: VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN VE HAYVAN TANIMLAMA ARAÇLARININ BEDELLERİ İLE UYGULAMA ÜCRETLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/11) BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen veteriner biyolojik ürünler ve hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarının uygulanması sonucu hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından ödenmesi gereken ürün bedelleri ile uygulama ücretlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, uygulaması yapılan veteriner biyolojik ürünler ile hayvan tanımlama araçlarının ürün bedelleri ve uygulama ücretlerinin tahsili ile Bakanlık veri...

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ticaret Bakanlığından: TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “24” ibaresi “36” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Kaynak

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İçişleri Bakanlığından: KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Yapım işlerine artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 1/3/2023 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 16/1/2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici...

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/44)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/33) MADDE 1- 25/12/2019 tarihli ve 30989 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) İzin verilen asitler, fenoller veya alkoller için Ek-2’de yer alan Tablo 1'deki 2 nci sütunda “evet” olarak gösterilen ve aynı...

Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak için bulundukları illerden başka illere giden vatandaşların ve ailelerinin bu süreçte yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalardaki usul ve esaslar belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Mevsimlik Tarım İşçileriyle ilgili 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile tarım işçisi olarak çalışmak için bulundukları illerden başka illere gidenlerin ve ailelerinin bu süreçte yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların usul ve esasları 13 maddede sıralandı. Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

TÜRK GIDA KODEKSİ ARI ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ARI ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2024/6) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğ kapsamındaki arı (Apis mellifera L.) ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, ham propolis, propolis, toz arı sütü ve kurutulmuş poleni kapsar. (2) Bu Tebliğ, 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel...

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “o) Hane halkı: Aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluğu,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “haftalık dönemler halinde” ibaresi “aynı gün” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin...

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Su ürünleri üretimiyle ilgili ürün ve ürün grupları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili ürünler ve oluşturdukları ürün grupları şunlardır: a) Deniz ürünleri yetiştiriciliği: Türk somonu, çipura ve levrek, midye, orkinos, yumuşakçalar, kabuklular ile su bitkileridir. b) İç su ürünleri yetiştiriciliği: Alabalık...

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ONAYINA ESAS DENEMELERİ YAPACAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ONAYINA ESAS DENEMELERİ YAPACAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki ve bitkisel ürünler ile mantarların yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin onayına esas biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, başlangıç toksisitesi, direnç, toksikoloji ve ekotoksikoloji denemelerini yapacak olan tüzel kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemeleri yapmak isteyen tüzel kişi ve...