tarım hukuku

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Ticaret Bakanlığından:

YETKİLİ SINIFLANDIRICILARIN LİSANS ALMA, FAALİYET VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Bakanlık” tanımında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkrada yer alan “İlgili bakanlık” tanımı ve “Yetkili sınıflandırıcı bölüm sorumlusu ve yöneticisi” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“Yetkili sınıflandırıcı bölüm sorumlusu ve yöneticisi: Yetkili sınıflandırıcı tarafından iş ve faaliyet konusuna göre oluşturulan bölümlerde görev yapmak üzere; ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, tekstil mühendisi, kimyager veya biyolog yetkili sınıflandırıcı bölüm sorumluları ile yetkili sınıflandırıcının tüm bölüm, yönetim ve işletmesinden sorumlu ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, tekstil mühendisi, kimyager, biyolog veya üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile siyasal bilgiler fakültesinden mezun olan bir yetkili sınıflandırıcı yöneticisini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünlerinde laboratuvar çalışma koşullarının 22 ±2 °C’de ve şahit numune saklama odasının 18±2°C’de sabitlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

s) Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünleri dışında kalan ürünlerin laboratuvar ve şahit numune saklama odalarının sıcaklık, nem ve çalışma koşullarına ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınmalıdır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“1) Tartım yeri; tartımın dış ortamlardan etkilenmemesi için terazi sağlam bir zemine konulmalı, yerinden oynatılmamalı ve gerekli görülen hallerde terazinin üzerine kabin yaptırılmalıdır.”

“5) Numune kabul bölümü.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ticaret borsaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile tarım satış kooperatifleri birlikleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi ile “ve sınıflandırma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “veya yaptıracağı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Analiz kapsamının daraltılması.”

Laboratuvarda personel değişikliği yapılması, yeni bir bölüm açılması, analiz kapsamının genişletilmesi, analiz cihazlarında değişiklik yapılması, yerleşim planı ya da laboratuvarın yapısında önemli değişikliklerin veya tadilatların yapılması hallerinde; yetkili sınıflandırıcı durumu referans yetkili sınıflandırıcıya en geç on iş gününde bildirir. Referans yetkili sınıflandırıcı gerekli gördüğü durumlarda inceleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanır ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer. Bu tarife Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ortalaması oranında her yıl ocak ayında güncellenir. Bakanlık bu oranı yarısına kadar azaltmaya ve faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan yetkili sınıflandırıcıların ücret tarifelerini piyasa koşulları ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak farklı oranda güncellemeye yetkilidir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28- Yetkili sınıflandırıcı, faaliyet ve hizmetlerini yürütmek üzere merkezde bir yetkili sınıflandırıcı yöneticisi ve bölümlerde en az iki bölüm sorumlusu istihdam etmek zorundadır. İhtiyaç halinde merkez ve şubelerde yeterli sayıda yetkili sınıflandırıcı personeli istihdam edilebilir.

Lisanslı depo kapasitesi otuz bin tona kadar olan merkez veya şubelerde bir bölüm sorumlusu istihdam edilebilir.

Personelin unvanı, görev ve sorumlulukları, iş tanımları, yokluklarında yerine vekâlet edecekler, personel ve organizasyon şemasında gösterilir ve yetkili sınıflandırıcıda görünecek yer veya yerlere asılır. Bu şema ile bu şemadaki değişikliklerin onaylı bir nüshası da, değişikliği takiben en geç on iş gününde referans yetkili sınıflandırıcıya gönderilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ürün analiz ve sınıflandırma belgesi; analizi yapan sorumlu tarafından, onun yokluğunda ona vekâlet edenlerce imzalanır. Ancak analizi yapan personel yerine vekâleten imza atılmaz. Yetkili sınıflandırıcı; imzası olmasa bile, analiz ve sınıflandırma belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmesinden imzalayanlarla birlikte sorumludur. Ancak, akredite edilmiş yetkili sınıflandırıcı laboratuvarlarda ilgili akreditasyon şartları esas alınır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ürünün lisanslı depodan tesliminde yapılan analize itiraz edilmeksizin teslim alınmış ve mudinin zilyetliği altına girmiş olması,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar ürünlerinde yetkili sınıflandırıcılar tarafından çıkışta analiz yapılması zorunludur. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışındaki ürünler için mudi, analiz ücretini ödemek kaydıyla ürünün lisanslı depodan tesliminde analiz edilmesini talep edebilir. Mudi veya lisanslı depo işletmesi, ürünün lisanslı depodan tesliminde yapılan analize ait numune işlemlerine veya analiz ve sınıflandırma belgesine yazılı olarak itiraz edebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Çıkışta düzenlenen analiz ve sınıflandırma belgesine yapılan itiraz sonuçlanmadan önce mudi tarafından ürün teslim alınmış ve ürün mudinin zilyetliği altına girmiş ise analiz sonucunda mudiyi haklı çıkaracak şekilde bir farklılık olması durumunda mudi, sadece her iki kalite arasındaki fiyat farkını talep edebilir. Bu durumda fiyat farkı üçüncü fıkraya göre belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş