YARGITAY’DAN EMSAL KARAR: “SULAMA BİRLİĞİ HİZMET VERMİYORSA ÇİFTÇİDEN SU ÜCRETİ TALEP EDEMEZ”

Adana ili Seyhan ilçesinde bulunan narenciye bahçesinin sulanmasına ilişkin, sulama birliği çiftçiden olan alacağını tahsil amacıyla takip başlattı ancak çiftçinin itirazı üzerine takip durdu.

Bunun üzerine sulama birliği, itirazının iptali ile icra takibinin devamına ve çiftçinin icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine karar verilmesi için dava açtı. Sulama birliği; dava konusu alacağının ödenmesini, çiftçiye ait arazinin davacıya ait sulama kanallarından faydalandığını, anılan bahçelerdeki sulamadan dönen fazla suların uzaklaştırılması için DSİ’ye ait drenaj kanallarının kullanıldığını, çiftçinin  DSİ’ye ait servis yolunu kullandığını, davacının dava konusu kanal ve drenaj kanallarını DSİ ile yaptığı protokol kapsamında işlettiğini, mevcut mevzuat kapsamında sulama birliklerinin sundukları hizmet karşılığında ücret talep edebileceğini, davalının kendi kuyu suyunu kullansa dahi sulama birliği tarafından sunulan hizmetler gereği ücret ödemek zorunda olduğunu iddia etti.

“Adana Bölge Adliye Mahkemesi davanın esastan reddine karar verdi”

Mahkemede bilirkişi incelemesi yapılmış ve bilirkişi raporunda “davacıya ait taşınmazlar içerisinde bulunan kanaletlerin bakımsız, kırık, bazılarının yerinden çıkarak hizmet veremeyecek durumda olduğu, drenaj kanallarının ve kanaletlerin zorunlu hallerde bakım, onarımı ve masraflarının da davacı tarafından yapılıp karşılandığı, bu hali ile davacının sulama birliğine ait sulama suyunu kullanmadığı, sulama birliğinin su hizmeti dışında diğer hizmetlerinden yararlanan üreticiler adına su kullanım hizmet bedeli alabileceği göz önüne alınsa dahi, drenaj kanallarının bakım ve temizliğinin yetersiz olup, davalının dosyada faturalara, tanık beyanlarına ve mevcut durum dikkate alındığında bakım ve temizliği kendisinin yaptırdığı sonucuna varılmış…” ifadeleri kullanıldı.Bunun üzerine mahkeme sulama birliğinin açtığı davayı reddetti, sulama birliği bu kez karara itiraz ederek  Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderdi ve istinaf mahkemesi de çiftçi lehine karar verdi.

Davacı sulama birliği bu sefer temyiz incelemesi için Yargıtay’a başvurmuş ancak Yargıtay, Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını oybirliği ile onamıştır.

Av. Serap SÜRMELİ DEMİR  “Sulama Birlikleri hizmet vermiyorsa su kullanım hizmet bedeli tahsil edemez .”

Adana Bölge Adliyesi ve Yargıtay kararını gazetemize yorumlayan İzmir Barosu avukatlarından Av. Serap SÜRMELİ DEMİR; 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu çerçevesinde çıkarılan Çerçeve Ana Statüsü’ne göre, sulama suyunun ana, yedek ve tersiyer kanal/kanalet/hat vasıtasıyla hizmet sahasının mansap noktasına kadar akış güvenliği sağlanarak, randımanlı bir şekilde, mevcut su potansiyeline göre gerçek ihtiyaçlar nispetinde mücbir bir sebep olmadıkça talep edilen zamanda iletilmesini, dağıtılmasını ve tüm birlik üyelerine ulaştırılmasını sağlamak Sulama Birliklerinin görevi olduğunu belitti.

Av. Serap SÜRMELİ DEMİR “Adana Bölge Adliye Mahkemesi kararına göre, çiftçi bir sulama birliği görev sahası içinde olsa ve çiftçi yeraltı suyu kullansa dahi eğer sulama birliğinden hizmet alamıyorsa yani sulama birliği kanal/kanalet ile suyu verimli bir şekilde çiftçiye ulaştırmıyorsa veya kanal/kanaletlerin bakımını yapmıyorsa çiftçiden icra takibine konu etmiş olduğu sulama-hizmet borcu ve beyan cezaları yönünden bir alacağının bulunmadığı ortaya konulmuştur ve Yargıtay kararı ile de bu konuda emsal bir içtihat oluşmuştur.” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi paylaş