tarım hukuku

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/26)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/23)

MADDE 1- 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı ile ham ve rafine pirina yağındaki” ibaresi “natürel sızma, natürel birinci, rafine ve riviera zeytinyağı ile ham pirina, rafine pirina ve pirina yağındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Etikette tat ve/veya kokuya ilişkin duyusal özellikler sadece natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı için kullanılır. Bu amaçla, sadece bu Tebliğin Ek-2’sinin ikinci bölümünde yer alan duyusal özelliklere ilişkin ifadeler; 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53)’nin duyusal özelliklere ilişkin Ek-11’inde yer alan metoda göre değerlendirilmiş olması koşuluyla kullanılır.”

MADDE 5- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce piyasaya arz edilen ve tavsiye edilen tüketim tarihi 31/12/2024 tarihine kadar olan rafine ve riviera zeytinyağlarından, Delta-7-Stigmastenol değeri %0,5 ile %0,8 aralığında olanlar, diğer tüm parametrelerin bu Tebliğde yer alan değerlere uygun olması koşulu ile raf ömrü boyunca piyasada kalmaya devam edebilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin eki Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin eki Ek-3’te yer alan “2) Delta-7-Stigmastenol Karar Ağacı” başlıklı bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Ham pirina yağı, rafine pirina yağı ve pirina yağı:

MADDE 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu gönderiyi paylaş