tarım hukuku

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2023/20)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmî kontrolleri için analiz metotlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nde tanımlanan zeytinyağları ve pirina yağlarının analiz metotlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Analiz karar ağacı: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özelliklerini tespit etmek için kullanılabilen sistematik işlemler dizinini,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) UZK: Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)’ni,

ifade eder.

Analiz karar ağaçları

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin değerlendirilmesinde Ek-2’de yer alan analiz karar ağaçları kullanılır.

(2) Analiz karar ağacının kullanılmadığı durumlarda analizler Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliğinde yer alan kriterler dikkate alınarak uygun bir sıralamada gerçekleştirilebilir.

Analiz metotları

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin resmî kontrolü için analiz metotları Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Pirinada yağ miktarının belirlenmesi için Ek-3’te yer alan metot kullanılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 7- (1) Bu Tebliğin hazırlanmasında, Zeytinyağının Pazarlama Standartlarının Uygunluk Kontrolleri ve Analiz Metotlarına İlişkin 29/7/2022 tarihli ve (AB) 2022/2105 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında resmî kontroller için gıdalarda analiz yapan kurum ve kuruluşlar 1/6/2024 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorundadır. Bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, 8 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2014/53) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu gönderiyi paylaş