tarım hukuku

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2022/21)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; insan tüketimine yönelik yenilebilir kazein ve kazeinatların, tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması, piyasaya arzı için ürün özelliklerini belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, yalnızca insan tüketimine sunulan yenilebilir kazein ve kazeinatlar ile karışımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Yenilebilir asit kazein: Yağsız sütün ve/veya sütten elde edilen diğer ürünlerin asitle çöktürülmesi ile oluşan pıhtının ayrılması, yıkanması ve kurutulması ile elde edilen süt ürününü,

b) Yenilebilir kazeinat: Yenilebilir kazein veya yenilebilir kazein pıhtısının nötralize edici maddelerle muamelesi sonrasında kurutulması ile elde edilen süt ürününü,

c) Yenilebilir rennet kazein: Yağsız sütten ve/veya sütten elde edilen diğer ürünlerden rennet veya diğer pıhtılaştırıcı enzimlerin reaksiyonu ile oluşan pıhtının ayrılması, yıkanması ve kurutulması ile elde edilen süt ürününü,

ifade eder.

Ürün özellikleri

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerden;

a) Yenilebilir asit kazeinlerin Ek-1 Bölüm A’ya,

b) Yenilebilir rennet kazeinlerin Ek-1 Bölüm B’ye,

c) Yenilebilir kazeinatların Ek-2’ye,

uyması gerekir.

Katkı maddeleri

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri hakkında, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bulaşanlar

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki kurşun hariç bulaşan miktarları hakkında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pestisit kalıntıları

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları hakkında, 27/9/2021 tarihli ve 31611 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Veteriner ilaç kalıntıları

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan farmakolojik aktif maddelerin kalıntı miktarları hakkında, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Koksidiyostat ve histomonostat kalıntıları

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki koksidiyostatların ve histomonostatların miktarları hakkında, 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Hijyen

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler hakkında, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ambalajlama

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları hakkında, 5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Etiketleme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde, 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlere ek olarak aşağıdaki hükümlere de uyulur:

a) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin adları 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan isimlendirmelere göre yapılır.

b)Yenilebilir kazeinatların üretiminde kullanılan Ek-2’nin (ç) bendinde yer alan katyon veya katyonlar ürünün adı ile birlikte etikette yer alır.

c) Karışım olarak piyasaya arz edilecek ürünlerde;

1) Ürünün adı, karışımı oluşturan ürünler ağırlıkça azalan sırada olacak şekilde “……. ………….. nın karışımı” şeklinde ifade edilir.

2) Yenilebilir kazeinatların olması durumunda kullanılan Ek-2’nin (ç) bendinde yer alan katyon veya katyonlar etikette yer alır.

3) Yenilebilir kazeinat içermesi durumunda protein içeriği etikette yer alır.

Gıda enzimleri

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan yenilebilir rennet kazein üretiminde yalnızca sütü pıhtılaştırmak amacıyla gıda enzimleri kullanılabilir. Bu gıda enzimleri hakkında, 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılacak vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğelerin eklenmesi hakkında, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılacak, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri hakkında, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Taşıma ve depolama

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümleri uygulanır.

Numune alma ve analiz yöntemleri

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması hakkında 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ve 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2012/6); analizleri hakkında 21/3/2002 tarihli ve 24702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Analiz Metodları Tebliği (Tebliğ No: 2002/18) hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 18- (1) Bu Tebliğ, 25/11/2015 tarihli ve 2015/2203 (AB) sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Kazein ve Kazeinatlara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 19- (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20- (1) 3/9/2001 tarihli ve 24512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (Tebliğ No: 2001/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğ hükümlerine 31/12/2023 tarihine kadar uymak zorunda olan gıda işletmecileri hakkında, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği (Tebliğ No: 2001/22) hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu gönderiyi paylaş