TKDK DESTEKLERİ NELERDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tarım Hukuku Derneği olarak bugüne kadar çok geniş bir yelpazede birçok konudan söz ettik. Bu yazıda da en az diğerleri kadar önemli olan bir konuyu sizlerle buluşturmayı hedefledik: Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu. Yazının devamında bu kurum için “TKDK” kısaltmasıyla devam edeceğiz.

TKDK Nedir?

Bilindiği üzere Avrupa Birliği tarafından birçok proje geliştirilmekte; bu projelerle Avrupa Birliği tarafından eş güdümlü eylemlerin arttırılması amaçlanmaktadır. Ekonomi ve politika alanlarında, sosyal, kültürel alanlarda, teknolojik, sağlık ve eğitim alanlarında gelişimler hedeflenmektedir. Böylelikle AB ile dış ilişkiler ve kültürler arası diyaloğu kuvvetlendirme adına gerekli finansman ve kredi sağlanmaktadır. Bunun yanında bazı uluslararası sözleşmelerle yine çeşitli konularda gelişimler sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçtan hareketle geliştirilen plân/projelerden biri de kırsal kalkınmaya yöneliktir. Böylelikle AB’nin ve uluslararası kuruluşların, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi için ekonomik anlamda desteğini sağlamayı amaçlayan bir kurum olan TKDK kurulmuştur.

Kurumun kendi sitesinden yaptığımız alıntı vasıtasıyla kendilerini nasıl tanımladıklarını öğrenmemiz mümkündür:

“Varlık sebebimiz; AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamaktır.”

 Kurum ile ilgili öz bilgiler şunlardır:

 • 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.
 • Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları” ile desteklenmektedir.
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD)uygulamaktadır.
 • Kurum, görevlerin yerine getirilmesi aşamalarında diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Kurumla ilgili kısaca bilgi sahibi olunduğuna göre önce kurumun görevleri, ardından verdiği desteklerin incelenmesi faydalı olacaktır.

TKDK’nin Görevleri

 • Öncelikle, Kurumun görevleri ve faaliyetleriyle ilgili güvenli bir veri tabanı ve bilgi işlem sistemi kurar.
 • Kurumun verdiği desteklerden faydalanacak olan kişilerin en büyük faydayı sağlayabilmeleri için tanıtım, eğitim, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütür.
 • Tarımsal kalkınmayı artırmak için önem verilen konulardan biri; proje ve/veya faaliyet oluşturmaktır. Kurum; buna ilişkin başvuruları alır, bunların ön incelemeleri ile yerinde kontrollerini yapar, proje ve faaliyetleri; başvuru şartları, değerlendirme ve seçim ölçütlerine göre değerlendirir.
 • Değerlendirilen bu proje/faaliyetlerin belirlemesini de yine TKDK yapmaktadır. Aynı zamanda bunların uygulama sözleşmelerini hazırlar, başvurusu uygun görülen kişilerle sözleşme imzalar, uygun bulunmayan başvuruları ise bunlara uygun görülen işlemleri yaparak gereğini yerine getirir.
 • Yukarıda da bahsedildiği üzere kurumun amacı, kuruma gelen ekonomik destekleri ilgili mercilere göre üleştirmekti. Bu kapsamda kuruma gelen proje/faaliyetlere yönelik tahakkuk, ödeme ve muhasebe işlemleri ile bunlarla ilgili her türlü kontrolü gerçekleştirmek de yine kurumun görevleri arasında yer almaktadır.
 • Değerlendirilen, uygun bulunan ve ekonomik anlamda desteklenmiş olan proje/faaliyetin uygulamasını izlemek, yararlanıcıların sözleşme şartlarını ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip etmek, bu amaçlarla gerekli kontrolleri yapmak kurumun yerine getirdiği görevin gereğidir.
 • Proje/faaliyete ilişkin gelişmeleri raporlar, Avrupa Birliği mevzuatını da dikkate alarak ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve raporları hazırlar, yetkili kurum ve makamlara sunar.
 • Program ve desteklerin etkinleştirilmesi yönündeki görüş ve değişiklik önerilerini ilgili makamlara bildirir.
 • Hayatın olağan akışına da uygun olduğu üzere Kurumun faaliyetleri ile ilgili idarî düzenlemeleri yapar.
 • Kurum, görevleri ile ilgili konularda; kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Komisyonu ve uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir.

TKDK’nın sorumluluk ve yükümlülükleri:

 • Yukarıda bahsedilen bu uygulamanın etkin, etkili ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • AB tarafından yerine getirilecek ödemelerin zamanında ve uygun bir şekilde yapılmasını yönetmek,
 • Desteklenen proje ve faaliyetlerin; yapılmış olan uluslararası sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Bu yürütmeye ilişkin kontrol ve izlemeyi gerçekleştirmek,
 • İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların tam ve zamanında intikalini gerçekleştirmek ile görevli ve sorumludur;
 • İlgili anlaşmalarla belirlenen yetkili makam ve kuruluşların kırsal kalkınma programı uygulamalarını ve malî yönetimi etkinleştirmek
 • Akreditasyonla ilgili hususlarda tavsiye ve talepleri yerine getirmek,
 • Bilgi ve belge taleplerini zamanında sağlamak ile yükümlüdür.

IPARD 2 Kapsamında TKDK’nin Verdiği Destekler

101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
 • 101-1 – Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-2 – Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-3 – Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-4 – Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
 • 103-1 – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-2 – Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-3 – Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-5 – Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
 • 302-1 – Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-2 – Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • 302-3 – Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri
 • 302-4 – Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • 302-5 – Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • 302-6 – Makine Parkları
 • 302-7 – Yenilenebilir Enerji Yatırımları
201 – Tarım-Çevre – İklim ve Organik Tarım
 • 201-1 – Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü
202 – LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması
 • 202-0 – LEADER Yaklaşımı-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması

LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir. Aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir.

Tedbirin genel amacı, LEADER yaklaşımına dayanan Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından geliştirilen tabandan tavana yerel kalkınma stratejilerini uygulamaktır.

 

TKDK’nin Hibelerine Nasıl Başvurulur?

1) Yatırım için uygun harcamalar belirlenir.

Teklif alımı 4 harcama alanında yapılır:

 • Yapım işleri
 • Makine ve ekipman alımı
 • Hizmet alımı
 • Görünürlük harcamaları

2) Belirlenen uygun harcamalar için pazar araştırması yapılır.

Yatırım kapsamında planlanan satın alımlar için piyasa araştırmaları yapılır, her bir kalemin ortalama fiyatı ve alımın toplam miktarı belirlenir. Alımın toplam miktarı üzerinden kur değişimi yapılır.

 • Kur değişimi sonunda alım değerinin, 20.000 Avro üzerinde mi yoksa altında mı olduğuna karar verilir.

3) Teknik şartname/keşif özeti hazırlanır.

 • Makine-ekipman, hizmet alımı ve görünürlük için satın alımı planlan her bir kalemin teknik özellikleri, birim ve miktarını gösteren ve işi tanımlayan bir teknik şartname hazırlanır.
 • Yapım işlerinde, her bir uygun yapı için; yapım işinin adı, poz no, birim ve miktarını gösteren bir keşif özeti hazırlanır.

4) Teklif geçerlilik süresi belirlenir.

5) Teklif davet mektubu hazırlanır ve tedarikçilere gönderilir.

Teklif davet mektubu hazırlanır ve 20.000 Avro üzerindeki alımlarda en az 3 tedarikçiye, 20.000 Avro ve altındaki alımlarda en az bir tedarikçiye gönderilir. Yapım işlerinde harcama tutarına bakılmaksızın tek teklif yeterlidir. İstenilen tüm şartlar teklif davet mektubunda belirtilir. Teklif davet mektubunun ekinde; teknik şartname/keşif özeti, yapım işlerinde çizimler tedarikçilere gönderilir.

6) Teklifler alınır ve kontrol edilir.

Tedarikçilerden teklifler alınır ve kontrol edilir. Özellikle;

 • 20.000 Avro üzerinde en az üç (3) teklif alınıp alınmadığı (Yapım işleri hariç),
 • 20.000 Avro ve altında en az bir (1) teklif alınıp alınmadığı,
 • Tekliflerin geçerli olup olmadığı,
 • Teklifin ekinde istenilen belgelerin olup olmadığı,
 • Teklifteki fiyatların makul ve kıyaslanabilir olup olmadığı,
 • Tekliflerde hesaplama hataları olup olmadığı kontrol edilir.

Geçerli Teklif; Tarihi, geçerlilik süresi, teklif verenin tam adı, adresi, vergi numarası, ticari sicil numarası, imza ve kaşesi olan, alım kalemlerinin menşei belirtilmiş, teknik şartnameyi/keşif özetini karşılayan, her bir kalemin KDV ve tüm vergiler ile malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma giderleri hariç olarak fiyatlandırıldığı tekliftir.

Teklifin Ekinde; • Teklif Mektubu ve teknik şartname/keşif özetinin teklif sahibi tarafından imzalanmış fotokopisi

 • Teklif sahibinin ortaklık yapısını gösterir belge olmalıdır.
 • Teklif sahibinin faaliyet alanını gösterir belge olmalıdır.

7) En uygun teklif seçilir.

Teklifin toplam fiyatı dikkate alınarak, toplamda en düşük değere sahip gerekçeli teklif seçilir.

8) Seçilen tekliflere göre yatırım bütçelendirilir.

9) Teklifler başvuru paketinde TKDK’ye sunulur.

Alınan tüm teklifler ekleri ile birlikte bir asıl ve bir kopya şeklinde başvuru paketine yerleştirilir ve TKDK’ye sunulur.

10) Satın alım yapılır.

TKDK’ya Nasıl Başvuru Yapılır ?

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş