Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hakkında Bilgi

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI

DTÖ taahhütlerimiz kapsamında; katma değeri yüksek, istihdam artırıcı özelliğe sahip, uzun vadede yüksek potansiyel arz eden ve tüketiciye yönelik muhtelif işlenmiş tarım ürünlerinin 2018 ve sonrasında gerçekleşecek ihracatı, birim miktar bazında ve azami ödeme oranları çerçevesinde desteklenmektedir.

AMAÇ: Ülkemiz menşeli tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması.

KAPSAM: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; 2018/12 sayılı Karar kapsamı ürünlerin 01/01/2018 ve sonrasında gerçekleştirilecek fiili ihracatında; yine mezkur Karar’da söz konusu ürünlerin karşısında belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı firmalar, Karar kapsamı ürünlerin fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapabilirler.

Bununla birlikte, ihracat iadesine konu muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilmesi durumunda üreticiler de destekten faydalanmaktadır.

BAŞVURU YERİ:

Doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği.

DESTEK UNSURLARI:

Karar kapsamında ihracatçı firmalara nakit ödeme yapılmamakta, söz konusu yardımlar vergiler, vergi cezaları, SGK primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin düşümü yoluyla mahsup sistemi çerçevesinde sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, sözleşmeli üretim kapsamındaki ihracata sağlanan destek artışının yarısı ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına eklenmekte iken, diğer yarısı doğrudan üreticilere nakit olarak ödenmektedir.

Karar kapsamındaki ürünlere ne kadar destek sağlanmaktadır?

 

Karar kapsamı ürünlerin ihracatında, ilgili ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanmaktadır.

Söz konusu ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri halinde ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %50 oranında artırılmaktadır.

Ayrıca, Karar kapsamı muhtelif ürünlerin sözleşmeli tarım kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde; ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %50 veya %100 oranında artırılmaktadır.

Konuyla İlgili Mevzuat :

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 06/04/2018 Tarihli ve 2018/12 Sayılı Kararı (12.04.2018 t. 30389 s. R.G.)

İlgili olarak bakınız:

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 06/04/2018

Karar No : 2018/12

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 08/02/2018 tarihli ve 12885 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 02/02/2018 tarihli ve 23 No’lu Toplantısında aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın kabulüne, karar verilmiştir.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI

Karar No:

MADDE 1 – (1) Bu Karar, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun …/…/… tarihli ve … sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Karar, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Karar’da geçen;

a) İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır.

b) Miktar Barajı: Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten
orandır.

c) Azami Ödeme Oranı: Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır.

ç) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili İhracatçı Birliğine teslim edilen sözleşmedir.

d) Fiili İhracat: İhraç ürününün, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesi’ni terk etmesidir (Serbest Bölgelere yapılan satışlarda ise ürünün buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsikidir.).

MADDE 4 – (l) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, yine tabloda belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanır.

(2) İhracatçı firmalar adına doğan hak edişler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır.

(3) İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalarına devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler.

(4) Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin (SDŞ) ortakları, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve SDŞ tarafından hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler.

(5) İhracatçı firmalar; hak edişlerinin en fazla % 85’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler. Hak ediş devri yapılan firmalar da, yine bu Karar’ın 6’ncı maddesinde belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere, söz konusu hak edişleri üçüncü kişilere devredebilirler.

(6) Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınır.

SIRA
NO
MADDE ADI ARMONİZE GTİP İHRACAT
İADE
MİKTARI
MİKTAR
BARAJI
AZAMİ
ÖDEME
ORANI
1 Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) 02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54,91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç) 430 TL/Ton % 41 % 14
2 Yumurta 0407.00 40 TL/1000 Adet % 65 % 10
3 Bal 0409.00 160 TL/Ton % 20 % 2
4 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 0603.11,12,13,14,15,19 475 TL/Ton %45 % 9
5 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 07.10 (0710.10 hariç) 180 TL/Ton % 45 % 10
6 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) 07.12(0712.90.11 hariç) 800 TL/Ton %40 %10
7 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) 08.11 175 TL/Ton % 45 % 6
8 Zeytinyağı 15.09 20 TL/Ton % 100 % 2
9 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 1601.00.99; 1602.31,32 550 TL/Ton % 50 % 13
10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04 550 TL/Ton % 100 % 5
11 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 270 TL/Ton % 48 % 5
12 Makarnalar 19.02 150 TL/Ton % 32 % 9
13 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.70.00.19 (sadece kekler) 270 TL/Ton % 18 % 7
14 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12;
2008.19.13.00.11;
2008.19.19.00.14, 39, 49;
2008.19.92;
2008.19.93.00.11;
2008.19.95.00.14, 39, 49;
2008.19.99.00.19 hariç)
185 TL/Ton % 100 % 8
15 Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 20.07 (2007.99.20;
2007.99.97.00.18 hariç)
140 TL/Ton % 35 % 5
16 Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 20.09 360 TL/Ton % 15 % 12

MADDE 5 – (1) 4’üncü maddede yer alan tablonun 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında belirtilen ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 100 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 100’lük artış tutarının % 50’si üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(2) 4’üncü maddede yer alan tablonun 3 ve 4’üncü sıra numaralarında belirtilen ürünlerin İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde ise, 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 50’si üreticiye nakit ödenir, % 50’si ise, 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(3) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili İhracatçı Birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir.

(4) 4’üncü maddede yer alan tablonun 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numaralarında belirtilen mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır.

(5) 4’üncü maddede maddede yer alan tabloda belirtilen ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde 4’üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarı 4’üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

(6) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi’nin şekil ve şartları Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından tespit edilir.

MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamında; vergiler (gümrük vergileri hariç), vergi cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, ihracata yönelik olarak kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

(2) Bu Karar kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara nakit ödeme yapılmaz.

MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.

MADDE 8 – (1) Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığına hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınır.

(2) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak hesaplanan hak ediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden tutar, üretici tarafından beyan edilmiş olan banka hesabına aktarılır.

MADDE 9 – (1) Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hak ediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde izlenecek usul ve esaslar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir.

(2) Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır.

(3) Bu Karar kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenir.

MADDE 10 – (1) Bu Karar’da yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır.

MADDE 11 – (1) Mahsup hesabına, 4’üncü maddede yer alan tabloda belirtilen mamullerin;

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ile 134’üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

f) Mer’i Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,

g) İhracat sayılan satış ve teslimleri,

ğ) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı, dahil edilmez.

(2) Karar kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin mer’i Dahilde İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.

(3) 4’üncü maddedeyer alan tabloda belirtilen ürünlerin ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

MADDE 12 – (1) Bu Karar kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının % 50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz.

MADDE 13 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan maddeler (zeytin için madde 14 dikkate alınır), 10 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz.

MADDE 14 – (l) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.05 GTP altında yer alan zeytinler 18 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde mahsup hesabına dahil edilmez. 20.01, 20.04 ve 20.05 GTP’lerinde yer alan zeytin için ihracat iadesi oranı 30 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55 ve azami ödeme oranı % 2 olarak uygulanır.

(2) 2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 ve 2005.70.00.00.15,25 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 280 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

(3) 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 ve 2005.70.00.00.14,24 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 425 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

(4) 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 ve 2005.70.00.00.13,23 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 630 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 55, azami ödeme oranı % 13 olarak uygulanır.

MADDE 15 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 8’inci sıra numarasında bulunan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilir.

(2) 1509.90.00.00.16 ve 1509.10.80.00.13 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 430 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 10 olarak uygulanır.

(3) 1509.90.00.00.15 ve 1509.10.80.00.12 GTİP’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 820 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır.

(4) 1509.90.00.00.14 ve 1509.10.80.00.11 GTİP’terinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 1.600 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır.

MADDE 16 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 7’nci sıra numarasında bulunan 0811.10 GTP’sinde yer alan dondurulmuş çilek için miktar barajı % 70, azami ödeme oranı % 4 olarak uygulanır.

MADDE 17 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 16’ncı sıra numarasında bulunan meyve sularının şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranları ise % 30 olarak uygulanır. Ayrıca, bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 15’inci sıra numarasında belirtilen 2007.99.39.00.11 G.T.İ.P. ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 550 Türk Lirası/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır. Anılan ürünün tescilli Türk Markası ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmesi halinde ihracat iadesi miktarı %50 artırımlı olarak uygulanır.

MADDE 18 – (1) 4’üncü maddede yer alan tablonun 3’üncü sıra numarasında belirtilen balın net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmesi halinde miktar barajı % 100 olarak uygulanır.

(2) 4’üncü maddede yer alan tablonun 5, 6, 7, 14 (zeytin hariç), 15 (pekmez hariç) ve 16’ncı sıra numaralarında belirtilen ürünler ile bu ürünler için belirlenen ihracat iadesine tabi diğer ürünlerin tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilmeleri halinde ihracat iadesi miktarları ve azami ödeme oranları %50 oranında artırılır.

MADDE 19 – (l) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 6’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9’uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır.

MADDE 20 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 14’üncü sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19’uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır.

MADDE 21 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 16’ncı sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22’nci fasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır.

MADDE 22 – (1) Bu Karar’ın 4’üncü maddesinde yer alan tablonun 2’nci sıra numarasında bulunan yumurta için belirlenen ihracat iade miktarı; ürünün damızlık veya kuluçkalık yumurta olması durumunda %50 artırımlı olarak uygulanır.

MADDE 23 – (1) Bu Karar kapsamında, ihracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

MADDE 24 – (1) Bu Karar kapsamı ürünlerin ihracatında; ithalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen ürünler, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinden faydalandırılmaz. Bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeler ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

MADDE 25 – (l) Bu Karar’ın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları idari yoldan çözümlemeye ve idari müeyyideleri tespite, destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını kısıtlamaya ve ödemeleri durdurmaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) 2018 yılından sonraki yıllar için bu Karar kapsamı ürün grupları ile ürün gruplarına sağlanacak ihracat iade miktarlarını, ilgili yılın bu Karar için İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi tarafından belirlenen bütçe ödeneğini aşmamak kaydıyla yeniden belirlemeye İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesi yetkilidir.

MADDE 26 – (1) İşbu Karar kapsamında ihracat iadesi yardımı sağlanabilmesini teminen fiili ihracatın 01/01/2018 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleşmesi aranır.

MADDE 27 – (1) Bu Karar 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

T A A H H Ü T N A M E

MALİYE BAKANLIĞINA

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin ……………………tarihli ve …………… sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ve/veya gereksiz bir ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte ve anılan Kanun’da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

Firma Unvanı :

Vergi Numarası :

Adres :

Tel :

Yetkili Kişi* :

Yetkili İmza :

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.07.2018 tarihli ve 35953870 sayılı yazısı (Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018-12 Sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Karar Hakkında Genelge)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.07
Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin 2018/12 Sayılı
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu
(P-KKK) Karar Hakkında Genelge

18.07.2018 / 35953870
DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 02.08.2018 tarihli ve E.68506 sayılı yazıda; Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararının 12.04.2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu yazı ve eki anılan Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Fehmi ÇAKAR
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 Adet Yazı ve Eki
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 47470624-110.01-E.68576                                                                                                                                          02.07.2018
Konu : Genelge

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararı, 12.04.2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, bahse konu 2018/12 sayılı Karar’a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge, ilişikte sunulmaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.
Ö. Volkan AĞAR
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
Genelge

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2018/12
SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI’NA AİT
UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- (1) Bu Genelge’nin amacı, 2018/12 sayılı ‘Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı” kapsamındaki ürünlerin ihracatının gerçekleştirilmesini müteakip, işbu Genelge’de belirtilen giderlerin (EK-2) ihracat iadesi miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları (EK-I) dikkate alınarak, mahsup yoluyla karşılanmasına ilişkin uygulama usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- (1) İşbu Genelge kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de yerleşik sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan firmalar ile üreticiler yararlanabilir.

Tanımlar

Madde 3- (1) İşbu Genelge’de geçen;

a) İhracat İadesi Miktarı: Fiziki birim başına yapılan ödeme miktarını,

b) Azami Ödeme Oranı: Mamulün FOB ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen oranı,

c) Karar: 12/04/2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06/04/2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK) Kararı’nı,

ç) Fiili İhracat: İhraç ürününün, buna ilişkin Gümrük Beyannamesi (GB)’nin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesini (Serbest Bölgelere yapılan satışlarda ise ürünün buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsikini),

d) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE İBRAZ EDİLECEK BELGELERE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 4- (1) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin hak ediş tutarları, EK-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) gösterilen ürünlerin 01/01/2018 tarihinden sonra (bu tarih dahil) fiilen gerçekleştirilen ihracatlarına istinaden, karşılarında belirtilen ihracat iadesi miktarı, miktar barajı ve azami ödeme oranları dikkate alınarak, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İBGS)’nce hesaplanır.

(2) Karar’da belirtilen giderler (EK-2), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ankara Şubesi nezdinde ihracatçı veya imalatçı/ihracatçı firma adına açılacak hesaplardan, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kamu Bankaları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin alacaklandırılması suretiyle, firma toplam hak ediş tutarından mahsup edilir. Bu çerçevede, ihracatçı firmadan EK-3’te belirtilen temlikname alınır.

(3) İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret firmaları ya da firmalarının da yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının veya aracı ihracatçı firmaların hak edişlerini imalatçı firmalara devretmeleri durumunda destekten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler. Devir işlemi için ihracatçı firmalardan Temlikname (EK-8-a), imalatçı firmalardan ise bir kereye mahsus Temlikname (EK-8-b) alınır,

(4) İhracat iadesi taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında, aşağıda yer alan belgeler ve hususlar dikkate alınır.

a) İlk müracaatlarda bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki belgelerin ibrazı zorunludur:

i) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin (veya Esnaf Sicil Gazetesi) aslı veya tasdikli sureti (İBGS tarafından internet üzerinden alınacak suretlerin üzerine yine İBGS tarafından “aslı gibidir” kaşesi basılması halinde bu suretler de değerlendirmeye alınabilir.),

ii) Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak vergi numarasını gösteren belgenin aslı veya tasdikli sureti veya Maliye Bakanlığının internet sitesinden alınacak ve İBGS tarafından onaylanacak çıktısı (Söz konusu belgenin, başvurunun yapıldığı cari yıla ait olması gerekmektedir.),

iii) “Temlikname” (EK-3),

iv) İbraz edilen belgelerde, fazla veya yersiz ödeme yapılması sebebiyle haksız iktisaba yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da öngörülen gecikme zammı oranına eşit faiziyle birlikte geri ödeneceğine dair Maliye Bakanlığına hitaben düzenlenmiş Taahhütnameler (EK-4-a/b),

v) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilen ve belirli bir işlem görerek ihraç edilen ürünlerle ilgili başvurularda; GB bazında ithalat oranı tutarında düşümlü olarak yararlanılan hak edişin, DİİB’in kapatılmasından sonra yapılacak hesap sonunda oluşacak kesin hak ediş tutarından fazla olması halinde, bu tutarın bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakden ve defaten geri ödeneceğine dair Maliye Bakanlığına, hitaben düzenlenmiş “Taahhütname” (EK-7),

vi) Şeker katkısız konsantre meyve suyu, şeker katkısız yüzde yüz meyve suyu ve pekmez ihraç eden firmalar tarafından gerçekleştirilecek ihracat iadesi başvurularında Kapasite Raporu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi; firmanın aracı ihracatçı olması halinde imalatçıya ait Kapasite Raporu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından ürün için alınmış Üretim İzni Belgesi; fatura ve gerekli görülecek diğer belgeler (Glikoz ya da fruktoz içeren pekmez ihracatına ihracat iadesi ödenmez.).

b) Her bir talep için aşağıdaki belgelerin ibrazı zorunludur:

i) Gümrük Beyannamesi (GB’nin mükellef nüshasından alınacak suretine “Aslı Görülmüştür” kaşesi vurulur, aslı üzerine “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2018/12 sayılı Kararı hükümlerinden yararlandırılmıştır” kaşesi basılır ve GB’nin asıl nüshası ilgilisine iade edilir),

ii) Satış Faturası (konsinye ihracatta kesin satış faturası ve konsinyatör faturası) [Fatura, aslının bir fotokopisinin alınması ve üzerine “Aslı Görülmüştür” notu konulmasını müteakip ilgilisine iade edilir, işlemler fotokopi üzerinden yapılır, fatura aslının ibraz edilememesi halinde gümrüklerce onaylı fotokopisi veya kaçıncı nüsha olduğu belli olan diğer fatura alt nüshaları üzerinden de işlem yapılabilir. Alt nüshalar ile GB arasında tereddüt hâsıl olması halinde ilgili Gümrük İdaresinin teyidi aranır. (Konsinye ihracatta, fiili ihracatı müteakip 90 veya 180 gün içerisinde, ihracat bedelinin tamamının getirildiğinin beyan edilmesi halinde, kesin satış faturası ve konsinyatör faturası aranmaz.)],

iii) SGK’dan alınacak “borcu yoktur” belgesi, borcun olması durumunda borç durumunu gösterir belge veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge (Söz konusu belgenin internet üzerinden alınmış çıktısı, doğruluğu İBGS tarafından internet üzerinden teyit edildiği takdirde, kullanılabilir.),

iv) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge veya borcun olması durumunda borç durumunu gösterir belge.

c) Ürünlerini aracı ihracatçı vasıtasıyla satan imalatçılar adına hak ediş belgesi düzenlenebilmesi için bu maddenin dördüncü fıkrasının a ve b bentlerinde istenilen belgelere ilaveten aşağıdaki belgelerin ibrazı zorunludur:

i) İmalatçılara ait Sanayi Sicil Belgesi veya Kapasite Raporu (ilk müracaatlarda bir defaya mahsus olmak üzere),

ii) İmalatçıların ihracatçı adına düzenlediği (ihracattan önceki tarihli) satış faturasının bir nüshası,

iii) Aracı ihracatçının, ihracata ilişkin alacaklarını imalatçıya devrine ilişkin Temlikname (Her başvuru için örneği EK-8-a’da bulunan Temlikname alınır.),

ç) İhracat işlemine ya da ibraz edilen belgelere ilişkin tereddüt hâsıl olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerin yanında, İBGS’ce ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de (Ürün Denetmenlerince düzenlenen Kontrol Belgesi, Müstahsil Makbuzu, Menşe Şahadetnamesi, Taşıma Belgesi, Döviz Alım Belgesi vb.) firmalardan talep edilebilir. Ayrıca, değerlendirme sırasında İBGS, ilgili resmi ve özel kuruluşlar nezdinde her türlü araştırma yapmaya yetkilidir.

d) Hak ediş tutarının hesaplanması sırasında ibrazı zorunlu belgeler üzerine “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2018/12 sayılı Kararı hükümlerinden yararlandırılmıştır” notu konulur.

e) İhracat iadesi başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, İBGS tarafından başvuru konusu GB’nin arkasına ret gerekçesi yazılarak, “Yararlandırılmamıştır” kaşesi vurulur.

f) İBGS’ce alınacak temlikname ve taahhütnamelerde noter onayı aranması zorunlu olmayıp; bunun yerine, ilgililerden, firmalarının imza sirküleri ite hüviyetlerinin ibrazı istenir ve temlikname ile taahhütnameler İBGS yetkilisi huzurunda imzalanarak, bu husus temlikname ve taahhütname üzerinde belirtilir. İmzayı müteakip, sahip veya sahiplerinin hüviyetleri ile imza sirkülerinin birer fotokopisi temlikname ve taahhütnameye iliştirilerek, asılları ilgililerine iade edilir. Ancak, talep edilmesi halinde bu temlikname ve taahhütnamelerin, firmaların imzaya yetkili kişilerince (İBGS’ye gelmeden) imzalanarak, imza sirküleriyle birlikte gönderilmesi de mümkündür.

g) İhracat iadesi talepleri için İBGS’ye ibraz edilen GB’ler, Maliye Bakanlığı VEDOP Sistemi veya Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Sistemi’nden kontrol edilir. Söz konusu süreçte GB bilgilerine yönelik tereddüt hasıl olması durumunda, ilgili Gümrük İdaresinin yazılı teyidi/mutabakatı aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Madde 5- (1) Karar kapsamındaki ürünlerin;

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmesini müteakip ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ile 134’üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracatı,

f) Mer’i Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,

g) İhracat sayılan satış ve teslimleri,

ğ) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı,

ihracat iadesinden yararlandırılmaz. İhraç ürününün ülkemiz menşeli olduğu, GB’nin 34’üncü hanesi üzerinden teyit edilir.

(2) Karar kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin, mer’i DİR hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır.

(3) İhraç edilen malların yurda geri getirilmesine ilişkin talepler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Gümrük İdarelerince sonuçlandırılarak, söz konusu GB’ye kayıt veren İBGS’ye bildirilir. Ancak, ihracat iadesi başvurularının doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki İBGS’ye yapılması imkanının mevcut bulunması sebebiyle; Gümrük İdaresince kayıt veren İBGS’ye yapılan bildirimler, söz konusu İBGS tarafından E-Birlik sistemine kaydedilir. Geri gelen eşya kapsamında ihracat iadesi işlemi yapılmamışsa, yapılan kayıt işleminin geri gelen eşyaya ilişkin ihracat iadesi işlemi yapılmasına imkan vermeyeceği, kaydı yapan İBGS tarafından teyit edilir. Geri gelen eşya kapsamında ihracat iadesi işlemi yapılmışsa, söz konusu İBGS tarafından geri gelen eşyaya karşılık gelen iade tutarının tahsili yoluna gidilir (Söz konusu iade işlemi başka bir İBGS tarafından yürütüldü ise, Gümrük İdaresinden alınan bildirim yazısı ivedilikle ilgili İBGS’ye iletilir.).

Bu çerçevede; yurda geri getirilen mallara ilişkin bilginin ihracat iadesi işlemlerinin yapıldığı İBGS’ye intikali sonrasında, söz konusu mallara tekabül eden hak ediş tutarı, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde firmanın yeni başvurularına ait hak ediş tutarından düşülür (Firma adına hak ediş belgesi düzenlenmişse; söz konusu tutar, hak ediş bakiyesinden düşülür. Henüz belge düzenlenmemişse; ilgili tutar, firmanın provizyon bekleyen hak edişlerinden, bekleyen hak edişi bulunmaması halinde ise İBGS’deki başvurularından düşülür.).

İlgili firmanın bekleyen başvurusu/hak ediş belgesi yok ise; firmaya, tutarın 7 günlük süre içerisinde ödenmesi için bildirimde bulunulur. Bu süre İçerisinde tutarın ödenmemesi durumunda, EK-4-a,b‘deki Taahhütname hükümleri uygulanır. Söz konusu tutar TCMB nezdinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) hesabına iade edilmedikçe, bu malın yurda girişine izin verilmez.

(4) Karar kapsamı ürünlerin Türkiye’deki Serbest Bölgelere yapılan satışlarının, ihracat iadesi yardımlarına konu olabilmesi için; ihracat iadesine başvuru esnasında, bahse konu ürünün üçüncü ülkelere gönderildiğinin Serbest Bölge İşlem Formu firma nüshasının aslı (İBGS’ce, söz konusu form aslının, üzerine ilgili Karar hükümlerinden yararlandırıldığına dair meşruhat düşülüp fotokopisi alındıktan sonra mezkur form aslı firmaya iade edilir.) ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Serbest Bölgeler üzerinden üçüncü ülkelere ihracatın, malın Türkiye’den Serbest Bölgelere sevk edildiği yıldan farklı bir yılda gerçekleştirilmesi durumunda; firma, Serbest Bölgelerden üçüncü ülkelere ihracatın gerçekleştirildiği yıla ilişkin Karar hükümleri çerçevesinde ihracat iadesi yardımlarından faydalandırılır. Serbest Bölgelerden ihraç edilen söz konusu ürünlerin yurda veya Serbest Bölgelere geri getirilmesi halinde, bu maddenin üçüncü fıkrasının hükümleri uygulanır.

Madde 6- (1) İhracatçı firmaların, Karar hükümlerinden yararlanabilmeleri için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulundukları ya da kanuni merkezleri veya şubelerinin bulunduğu yerdeki İBGS’ye başvurmaları gerekir. Firmalar, Maliye Bakanlığı ve SGK’dan aldıkları belgeleri, taraflarına hak ediş bildirimi yapılmasını müteakip ibraz etmek zorundadırlar. Serbest Bölgelerden gerçekleştirilen ihracata yönelik iade başvurularının ise, Karar kapsamı ürünün Serbest Bölgeye giriş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde yapılması gerekmekte olup; başvuru aşamasında ihracatçı ve Serbest Bölgede yerleşik firmalardan, sırasıyla EK-18 ve EK-19’da yer alan taahhütnameler alınır.

a) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün firmaların, Karar kapsamındaki destekten faydalanmaları için, KEP adreslerini bu Genelgenin ekinde yer alan taahhütnameyi (EK-20) vermek suretiyle İBGS’ye bildirmeleri ve hak ediş bildirimlerinin bu adrese yapılması zorunludur.

b) Bahse konu taahhütnameyi verme yükümlülüğünü bir yıllık müracaat süresi içerisinde yerine getirmeyen firmaların dosyası işlemden kaldırılır. İBGS’ce yapılacak bir ön incelemeyi müteakip, destek başvuru dosyalarında KEP adresinin bildirimine dair taahhütnamenin yer almadığının tespit edilmesi halinde; sadece bu tespite yönelik taahhütname verme yükümlülüğünün süresi içerisinde tamamlanması gerektiği, aksi halde başvuru dosyasının işlemden kaldırılacağı hususlarına ilişkin olarak, başvuru sahibine iadeli-taahhütlü posta marifetiyle tebligat yapılır.

c) İBGS kayıtlarındaki bildirim adreslerinin güncel halde tutulması firmanın yükümlülüğündedir.

(2) Konsinye ihracatta ise bir yıllık süre, ihracatçı tarafından düzenlenen kesin satış faturasının düzenlenme tarihinden itibaren hesaplanır. Serbest Bölgeler aracılığı ile üçüncü ülkelere yapılan konsinye ihracatlara ilişkin ihracat iadesi değerlendirmelerinde, malların Serbest Bölgelere giriş tarihi esas alınır.

(3) İhracat iadesi başvurularının eksik veya yanlış belge ibrazı nedeniyle İBGS’ce sonuçlandırılmaması durumunda, firmaya bildirimde bulunulur.

a) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün Firmaların, eksiklik bildirimlerinin KEP adreslerine yapılması zorunludur. Firmadan, bildirimin firmaya ulaşmasını takip eden 30 iş günü içerisinde, eksikliklerin tamamlanması istenir. Elektronik yolla tebligat, firmanın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Eksikliklerin bahse konu sürede tamamlanmaması halinde başvuru dosyası ihracatçı firmaya iade edilir.

b) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan firmalara yapılacak tebligatlar iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Firmadan, bildirimin firmaya ulaşmasını takip eden 30 iş günü içerisinde, eksikliklerin tamamlanması istenir. Bildirimin herhangi bir sebeple iadesi halinde 30 iş günlük süre iade tarihinde başlatılır. Eksikliklerin bahse konu sürede tamamlanmaması halinde başvuru dosyası firmaya iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İHRACAT İADESİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 7- (1) Her bir GB itibarıyla hak ediş tutarının hesaplanmasında esas alınacak miktar, GB’nin 38’inci hanesinde kayıtlı net ağırlıktan tespit edilir. Ancak, çıkış gümrüğünce yapılan kontrol sonucunda GB’nin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı (net) belirtilmiş ise, hesaplama GB’nin 38’inci hanesinde kayıtlı net ağırlık yerine bu ağırlık üzerinden yapılır. Çıkış gümrüğünce yapılan kontrol sonucunda; GB’nin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın ağırlığı brüt olarak belirtilmiş ise, GB’de kayıtlı net/brüt ağırlık oranı dikkate alınarak, hesaplamaya esas olacak net ağırlığa ulaşılır.

(2) Ambalaj sınırlaması olan ürünlerle ilgili hesaplamalarda; GB üzerinde kayıtlı değerlerden hesaplama yapılamadığı durumlarda, söz konusu GB’lerle irtibatlandırılmış, ilgili Gümrük Müdürlüğünce onaylı GB eki belgelerde hesaplama yapılmasını sağlayacak detaylı bilgi bulunduğu takdirde, GB ile söz konusu belgeler birlikte değerlendirilerek hesaplama yapılır.

(3) Konsinye ihracata yapılacak ihracat iadesi yardımına ilişkin hak ediş tutarının hesaplanmasında esas alınacak ağırlık, GB’de kayıtlı ağırlığın aşılmaması kaydıyla, kesin satış faturasından tespit edilir.

Ancak konsinye ihracatta;

a) Kesin satış faturasındaki FOB birim ihraç fiyatının, GB’deki FOB birim ihraç fiyatının (GB’deki FOB birim ihraç fiyatı, 46’ncı hanede kayıtlı FOB yabancı para tutarının, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen hususlar saklı kalmak şartıyla, 38’inci hanede kayıtlı net ağırlığa bölünmesi ile bulunacaktır.) % 50’sinin altında kalması veya,

b) Kesin satış faturasında satılan malın ağırlığının belirtilmemesi

halinde söz konusu ihracat değerlendirmeye alınmaz.

Madde 8- (1) İhracat iadesi tutarlarının hesaplanması sırasında;

a) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ile 134’üncü maddelerine göre geçici ithalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş olan ambalaj malzemesiyle ilgili GB’nin tarih ve sayısının kayıtlı bulunduğu GB konusu ihracat,

b) Üzerinde sadece ambalaj malzemesi veya ambalaj malzemesi için ithal hakkı tanınmış olan DİİB’in tarih ve sayısının kayıtlı bulunduğu GB’ler konusu ihracat,

için ambalaj malzemesine ilişkin herhangi bir düşüm yapılmaz.

Madde 9- (1) Hak ediş tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden ağırlık, EK-1’deki listede belirtilen miktar barajı ile 7’nci maddede belirtilen şekilde tespit edilen ağırlığın çarpılması suretiyle elde edilir.

(Örneğin: 0603.13.00.00.00 G.T.İ.P.’li 150 ton orkide ihracatında iadeden yararlanacak miktar 150 ton x % 45 = 67,5 tondur.)

Madde 10- (1) Her bir GB itibarıyla Türk Lirası cinsinden ihracat iadesi miktarının, 9’uncu maddede belirtilen şekilde tespit edilen ağırlıkla çarpılması suretiyle bulunacak ihracat iadesi tutarı, ürünün FOB ihraç bedelinin (GB’nin 46’ncı hanesinde kayıtlı tutar) beyanname tescil tarihindeki TCMB döviz alış kuru, miktar barajı ve azami ödeme oranıyla çarpılması suretiyle hesaplanacak tutarı aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı doğrultusunda hesaplanan tutar esas alınır. GB tescil tarihinin hafta sonuna veya resmi tatil gününe gelmesi halinde, söz konusu tarihi takip eden ilk iş gününün TCMB döviz alış kuru esas alınır.

Örnek Olarak:

GB tescil tarihindeki TCMB döviz alış kuru 4 TL/$ olan ve Karar kapsamında gerçekleştirilen 150 ton orkide ihracatında, FOB birim ihraç fiyatı 2.500 ABD Doları iken toplam ihracat tutarı (istatistiki kıymet); 2.500 $/ton x 4 TL/$ x 150 ton – 1.500.000 TL olacaktır. İhracat iadesine konu olan miktara ilişkin toplam ihracat tutarı; 1.500.000 TL x 0,45 = 675.000 TL, bunun azami ödeme oranıyla çarpılması sonucu elde edilecek tutarsa; 675.000 TL x 0,09 = 60.750 TL olacaktır. Bu durumda; firma, Karar çerçevesinde; ihracat iadesi miktarı dikkate alınarak hesaplanan (150 ton x 0,45 = 67,5 ton) x 475 TL/ton = 32.062,5 TL tutarındaki ihracat iadesinin tamamını alabilir. Ancak; FOB birim ihraç fiyatının 1.250 ABD Doları olması halinde, toplam ihracat tutarın (istatistiki kıymet); 1.250 $/ton x 4 TL/$ x 150 ton = 750.000 TL olacaktır. İhracat iadesine konu olan miktara ilişkin toplam ihracat tutarı; 750.000 TL x 0,45 = 337.500 TL, bunun azami ödeme oranıyla çarpılması sonucu bulunacak tutar ise 337.500 TL x 0,09 = 30.375 TL olacaktır. Bu durumda; firma, ihracat iadesi miktarı dikkate alınarak hesaplanan 67,5 ton x 475 TL/ton = 32.062,5 TL değerindeki meblağ yerine, azami ödeme oranı doğrultusunda hesaplanan 30.375 TL’lik tutarı almaya hak kazanır.

(2) Ancak, çıkış gümrüğünce GB’nin D veya E hanelerinde gerçekleştirilen ihracatın FOB değeri kaydedilmiş ise, GB’nin 46’ncı hanesinde kayıtlı FOB tutarı yerine bu değer esas alınır.

(3) Konsinye ihracatta ise FOB bedel, GB’nin 46’ncı hanesinde kayıtlı tutar yerine kesin satış faturasından tespit edilir.

Madde 11- (1) Karar kapsamındaki ürünlerin, bünyelerine giren hammaddelerin, DİR hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucu ihracatına ilişkin uygulamalarda;

a) Üzerinde DİİB tarih ve numarası bulunan GB kapsamı ihraç ürünlerine ilişkin iade tutarı, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan iade tutarından DİİB üzerinde bulunan ithalat değerinin ihracat değerine bölünmesi suretiyle bulunacak “ithal oranı”nın düşülmesi yoluyla hesaplanarak hak edişe bağlanır.

b) DİİB kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alman buğday ve mısır ile Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve özel şeker fabrikalarından alınan şekere tekabül eden oranlar için düşüm yapılmaz.

c) İlgili GB’nin arkasına; “Bu Beyanname……oranında düşüm yapılarak…..Türk Lirası üzerinden hak edişe bağlanmıştır.” ibaresi yazılır.

ç) DİİB kapatma formundaki kesinleşen İthalat ve ihracat değerleri üzerinden hesaplanacak “nihai net döviz girdisi oranı”nın. GB bazında “ithal oranı” düşümü yapılmaksızın hesaplanan iade tutarlarının toplamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, kesinleşen hak ediş tutarıdır. Ancak; bu tutar, net döviz girdisinin Türk Lirası karşılığının azami ödeme oranı ve miktar barajı ile çarpılması sonucunda bulunacak meblağdan fazla olamaz.

Örnek: GB tescil tarihindeki TCMB döviz alış kuru 4 TL/$ iken, Karar kapsamında gerçekleştirilen ve birim fiyatı 2.500 $/ton olan kesme çiçek ihracatında (ihracat taahhüdü $250.000, ithalat taahhüdü $175.000) taahhütlere göre ithal oranı % 70 ise:

GB Miktar
(Ton)
Miktar
Barajı
İhracat İadesi
Miktarı
(TL/Ton)
Düşümsüz
İade Tutarı
(TL)
Net Döviz
Girdisi Oranı
Hak ediş
Tutarı
(TL)
1. 50 0,45 475 10.687,5 (1-0,70) = 0,30 3.206,25
[İhracat tutarı (50 x 0,45) x $2.500 x 4= 225.000 TL, azami ödeme tutarı = 225.000 TL x 0,09  = 20.250 TL]
2. 40 0,45 475 8.550 (1-0,70) = 0,30 2.565
[İhracat tutarı (40 x 0.45) x $2.500 x 4= 180.000 TL, azami ödeme tutarı = 180.000 TL x 0,09 = 16.200 TL]

Ödenen: 5.771,25

 

 

Nihai net       % 27

döviz
girdisi oranı
 

Nihai                              19.237,5             x 0,27                                           5.194,125
Hesaplama

Fark:                                                577,125

*Bu örneklerde beyanname tescil tarihindeki TCMB döviz alış kurunun 4 TL/$ olduğu varsayılmıştır.

d) DİİB’in Kapatma Formunda kesinleşen ithal oranının daha yüksek olması durumunda yapılan fazla ödemenin firmadan geri alınması gerekmektedir.

c) Düşümlü olarak tespit edilen hak edişin, DİİB’in kapatılmasından sonra yapılan nihai hesaplama sonunda bulunacak hak ediş tutarından fazla olması halinde EK-7’deki taahhütname hükümleri uygulanır.

f) Söz konusu nihai iade tutarının, GB bazındaki düşümlü hak edişlerin toplamından büyük olması halinde; firma, aradaki fark tutarında ihracat iadesinden yararlandırılır.

g) İhracat iadesi başvurusu sırasında ihracatçı firmaların; üzerinde DİİB tarih/numarası bulunan GB’lerin DİİB kapatma işleminde kullanılmayacağına dair EK-9’da yer alan taahhütnameyi ibraz etmeleri halinde, hak ediş düşümsüz olarak hesaplanır (DİİB’in başka bir firmaya ait olması halinde, ihracatçı firma DİİB sahibi firmadan imzalı muvafakatname ve imza sirküleri temin eder).

İlgili GB’nin arkasına/DİR Otomasyon Sistemine; “Bu beyanname ……….. tarihli taahhütname çerçevesinde ihracat iadesinden düşümsüz faydalandırılmış olup, DİİB kapatma işleminde kullanılmayacaktır.” ibaresi yazılır ve söz konusu GB’ler DİİB kapatma işlemlerinde kabul edilmez.

ğ) İhracatçı firmaların, başvuru sırasında; üzerinde bir DİİB tarih/numarası olmayan GB’lerin ileride bir DİİB’in kapatmasında kullanılacağını EK-10’da yer alan taahhütname ile kabul etmeleri halinde, söz konusu GB, ilgili DİİB’deki net döviz girdisi oranı dikkate alınarak düşümlü olarak hak edişe bağlanır.

İlgili GB’nin arkasına/DİR Otomasyon Sistemine; “Bu Beyanname ……… tarihli taahhütname çerçevesinde ……….. tarih/numaralı DİİB’deki oranlar dikkate alınarak…….. oranında düşüm yapılarak …. Türk Lirası üzerinden hak edişe bağlanmıştır.” ibaresi yazılır ve söz konusu GB’ler yalnızca taahhütnamede yazılı DİİB’in kapatmasında kullanılabilir.

h) Üzerinde birden fazla DİİB tarih/numarası bulunan GB’lere ilişkin başvurularda; firmanın, EK-11’de yer alan taahhütname ile söz konusu GB’nin kullanılacağı DİİB tarih/numarasını beyan etmesi halinde, ilgili DİİB’deki taahhütler üzerinden hesaplanacak net döviz girdisi oranında, düşümlü olarak ihracat iadesi hesaplanır.

İlgili GB’nin arkasına/DİR Otomasyon Sistemine; “Bu Beyanname ……… tarihli taahhütname çerçevesinde ……….. tarih/numaralı DİİB’deki oranlar dikkate alınarak……..oranında düşüm yapılarak ….. Türk Lirası üzerinden hak edişe başlanmıştır.” ibaresi yazılır ve söz konusu GB yalnızca taahhütnamede yazılı DİİB’in kapatmasında kullanılabilir.

ı) İhracat iadesinden düşümsüz olarak faydalanan firmaların ilgili GB’yi DİİB kapatma işleminde kullanmayı ya da firmaların ihracat iadesi hesaplamasında kullanılan DİİB yerine bir başka DİİB’i kullanmayı talep etmesi durumunda, söz konusu DİİB’lerdeki ithalat/ihracat taahhütleri dikkate alınarak hesaplanacak orandan düşüm yapılır ve fazla yapılan ihracat İadesi ödemesinde EK-12’de yer alan taahhütname hükümleri uygulanır. Hak ediş hesaplamasında bir başka DİİB kullanılması durumunda, yeni hak edişin önceki hak edişten fazla olması halinde, firma aradaki fark tutarında ihracat iadesinden faydalandırılır.

Madde 12- (1) Firmalar, başvurularını, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte İBGS’ye yaparlar.

(2) İBGS; Türk Lirası bazında hak ediş tutarlarını tespit eder.

Madde 13- (1) İhracat iadesine konu ürünün sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi uygulaması kapsamında temin edilmesi durumunda;

a) Bu uygulamadan, Karar’ın 4’üncü maddesinin 3,4,5,6,7 ve 14’üncü sıra numaralarında yer alan ürünler faydalanır.

b) Uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve bilgilerin sürekli takibinin temini bakımından, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, koordinatör Birlik olarak tayin edilmiştir. Diğer İBGS tarafından verilecek sözleşme kayıt numaraları, koordinatör Birlik tarafından tespit edilecek numaralandırma sistemi dahilinde belirlenir.

c) Üretici ile ihracatçı ve/veya imalatçı ihracatçı tarafından imzalanacak ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 26/04/2008 tarihli ve 26858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’ne aykırı hükümler içermeyecek olan İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi, ilgili ürünün idrak tarihinden en az üç ay önce ilgili İBGS’ye ibraz edilir. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir. Her bir ürüne ait idrak tarihi ilgili Sektör Kurulu tarafından tespit edilir.

ç) İBGS’ce her bir sözleşmeye bir kayıt numarası verilir ve bu numara uygulamaya ilişkin her aşamada belirtilir. Üç nüsha olarak düzenlenen sözleşmenin bir nüshası ilgili İBGS’de kalır, bir nüshası üreticiye, diğer nüshası ise ihracatçı veya imalatçı/ihracatçıya verilir.

d) Karar’ın 4’üncü maddesinin 3 ve 4’üncü sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, Karar’ın 4’üncü maddesinde belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının %50’si üreticiye nakit ödenir, %50’si ise, Karar’ın 4’üncü maddesi uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

Karar’ın 4’üncü maddesinin 5, 6, 7 ve 14’üncü sıra numarasında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde ise, Karar’ın 4’üncü maddesinde belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları %100 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak %100’lük artış tutarının %50’si üreticiye nakit ödenir, %50’si ise, Karar’ın 4’üncü maddesi uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir.

e) İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı; aldığı ürüne ilişkin üretici adı, ürün miktarı ve İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kayıt numaralarını onaylı bir liste halinde ilgili İBGS’ye vermek suretiyle belirtir.

f) Fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ihracatçı veya imalatçı/ihracatçıların ve üreticilerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi’nin kayıtlı bulunduğu İBGS’ye, söz konusu sözleşme ile sağlanan ilave %50 / %100’lük ihracat iadesi yardımından hisseleri oranında faydalanmak üzere müracaat etmeleri gerekmektedir.

g) Üreticilerin İBGS’ye müracaatları sırasında, her bir talep için,

– Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belgeyi veya borcun olması durumunda borç durumunu gösterir belgeyi,

– SGK’dan alınacak “borcu yoktur” belgesi, borcun olması durumunda borç durumunu gösterir belge veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi (Söz konusu belgenin internet üzerinden alınmış çıktısı, doğruluğu İBGS tarafından internet üzerinden teyit edildiği takdirde, kullanılabilir.),

ibraz etmeleri zorunludur.

ğ) İBGS, yapılan müracaatları inceleyerek, ihracatçı ve imalatçı/ihracatçılar ile üreticiler için iki ayrı Hak Ediş Formu düzenler.

h) İhracatçı ve imalatçı/ihracatçıların hak edişleri, mahsup sistemi dahilinde kullandırılmak üzere, TCMB tarafından ihracatçı ve imalatçı/ihracatçıların anılan banka nezdindeki hesaplarına; üreticilerin hak edişleri ise, EK-13’te yer alan taahhütname alınmak suretiyle nakit olarak ödenmek üzere, TCMB aracılığıyla üreticiler tarafından beyan edilmiş olan banka hesaplarına aktarılır. Dolayısıyla, ihracatçı ve imalatçı/ihracatçılar söz konusu hak edişlerden mahsup sistemine ilişkin uygulamalar çerçevesinde faydalanırken, üreticiler nakden faydalanır.

ı) Karar kapsamında İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamındaki destek uygulamasından yararlanmak için söz konusu ürünün ihraç edilmesi esastır. İhracatçı veya imalatçı/ihracatçı tarafından teslim alınan ürünün bir kısmının ihraç edilmemesi halinde bu kısma tekabül eden miktar için ihracat iadesi ödemesi yapılmaz. Buna göre, ihracat iadesinden faydalanabilmek için; üreticinin (ihtilaf halinde bilirkişi tarafından), belirlenecek miktardaki ürünü ihracatçıya teslim etmesi gerekirken, ihracatçının da söz konusu ürünü ihraç etmesi gerekmektedir.

i) İhracatı yapılan ürün ile İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamındaki destek uygulaması çerçevesinde temin edilen ürün miktarları arasında farklılık bulunması durumunda, ilgili Sektör Kurulu tarafından tesis edilen Teknik Komite tarafından muhtemel her cins ambalaj şekline göre standartlaştırman oranlar esas alınarak işlem yapılır. İBGS’ce bir ürün için tespit edilecek kalite standardının sağlanması amacıyla ürünün üretim, hasat ve muhafaza şartlarının üreticilerce yerine getirilmesini teminen, buna ilişkin hükümler ihracatçı ve üretici arasında yapılacak sözleşmede yer alır.

j) Üretici; Ziraat Odası kaydı, Bağ-Kur belgesi, köy senedi, ihtiyar heyeti belgesi, zilyetlik belgesi, muhtar onayı veya kira kontratı gibi belgelerden birini İBGS’ye ibraz eder.

k) Yukarıda belirtilen hususlara ilaveten, İBGS gerekli gördüğü diğer belge ve bilgileri talep edebilir.

I) Çok yıllık bitkilerle, ürün hasadı devam eden bitkiler için yapılan sözleşmelerin sonraki yılları da kapsamaları durumunda, bu sözleşmeler ihracat iadesi için değerlendirmeye alınır.

m) “İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi” kapsamında fiili ihracatın, sözleşmenin yapıldığı yılı takip eden yılda gerçekleştirilmesi durumunda, fiili ihracatın gerçekleştiği yıl yürürlükte olan ihracat iade miktarı, azami ödeme oranı ve miktar barajı esas alınarak sözleşmeli tarıma ilişkin ihracat iadesi hesaplanır.

Bu hüküm, bir önceki yıl içerisinde yapılan sözleşmeler kapsamında, ilgili yıl içinde fiili ihracatı gerçekleştirilen ürünler için de uygulanır.

n) Üreticiden taahhütname alınmasının zor olması ve bunun yapılacak sözleşmeleri de engellemesi gerekçe gösterilerek, üretici yerine taahhütname verme talebinde bulunan ihracatçıların bu yöndeki talepleri kabul edilir.

o) İhracatçı firmaların, her bir üretici ile yapılan sözleşme konusu ürün miktarını tek bir GB’de, tele GB’nin yeterli olmadığı durumlarda diğer GB’lerde göstermesi gerekmektedir.

ö) İhracat iadesine konu ürünlerin organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve Tescilli Türk Markası adı altında ve “Made in Turkey” ya da “Produce of Turkey” (ithalatçı ülkenin lisanı ile aynı anlamda ifadenin bulunması) ibaresi ile ihraç edilmesi hallerinden her ikisine de konu olması durumunda, söz konusu haller için ayrı ayrı hesaplanacak artırımlı hak edişlerden fazla olanı dikkate alınır, ihracat iadesine konu bir ürün her iki artırımlı iadeden birlikte faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hallerden birine konu olan ve artırımlı iadeden faydalandırılan ihracata ilişkin ürünlerin İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, sözleşmeli tarıma ilişkin artırım hesaplaması, Karar’ın 4’üncü maddesinde belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak yapılır.

Madde 14- (1) İhracat İadesine konu ürünlerin organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri durumunda;

a) Karar’ın 4’üncü maddesinde belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranlan % 50 oranında artırılır.

b) Söz konusu artırımlı iadeden faydalanılabilmesi için ihracatçı ve imalatçı/ihracatçı tarafından GB’nin 44’üncü hanesine Organik Ürün Sertifikası (OÜS) numarasının kaydedilmesi gerekmektedir.

c) İhracatçı ve imalatçı/ihracatçının, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde İBGS’ye, ihraç edilen ürünün organik olarak üretildiğini gösteren OÜS (OÜS’nin aslı, -üzerine “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2018/12 sayılı Kararı hükümlerinden yararlandırılmıştır” notunun konulmasını müteakip bir fotokopisi alınır ve ilgilisine iade edilir.) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İBGS tarafından, OÜS numarasının, GB’nin 44’üncü hanesine yazılan numara ile aynı olduğu hususu teyit edilir.

ç) İBGS, yapılan müracaatları inceleyerek, ihracatçı ve imalatçı/ihracatçı için ayrı bir Hak Ediş Formu düzenlerler, ihracatçı ve imalatçı/ihracatçıların hak ediş miktarları, EK-13’te yer alan taahhütname alınmak suretiyle, TCMB tarafından ihracatçı ve imalatçı/ihracatçıların anılan banka nezdindeki hesaplarına mahsup sistemi dahilinde kullandırılmak üzere aktarılır.

Madde 15- (1) Karar’ın 19’uncu maddesi çerçevesinde, 0904.21.10.00.00, 0904.21.90.00.11, 0904.21.90.00.18 G.T.İ.P.’lerinde yer alan kurutulmuş biberler ihracat iadesinden faydalandırılır.

Madde 16- (1) Karar’ın 141517 ve 18’inci maddelerinde yer alan; Tescilli Türk Markası adı altında ve “Made in Turkey” ya da “Produce of Turkey” (ithalatçı ülkenin lisanı ile aynı anlamda ifadenin bulunması) ibaresiyle gerçekleştirilen; pekmez, meyve sebze mamulleri, 5 kg’a kadar olan ambalajlardaki (5 kg dahil) zeytin ile zeytinyağı ve 1 kg’a kadar olan ambalajlardaki (1 kg dahil) bal ihracatının söz konusu maddelerde belirtilen oranlarda ihracat iadelerinden faydalandırılması için firmalardan, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından düzenlenecek “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” veya yeminli mali müşavir (YMM) raporu talep edilir. Söz konusu YMM raporunda; ilgili ürünlerin ihracatının her bir gümrük beyannamesi bazında, Tescilli Türk Markası adı altında ve “Made in Turkey” ya da “Produce of Turkey” (ithalatçı ülkenin lisanı ile aynı anlamda ifadenin bulunması) ibaresi ile gerçekleştirildiğinin tevsik edilmesi gerekmektedir. Düzenlenecek YMM raporunda gümrük beyannamesi numarası, ürüne ilişkin GTİP, madde tanımı, ağırlık, Parti/Seri No, ambalaj nevi ve adedi, fatura tarih ve numarası hususlarında (EK-21) bilgilerin bulunması gerekmektedir.

(2) Bal için ayrıca “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” ile birlikte ilgili laboratuvar tarafından düzenlenen ve doğrudan İBGS’ye gönderilecek olan “Doğal Arı Balı Analiz Belgesi” aranır.

(3) İhracat iadesi başvurularının değerlendirmeye alınması için ihraç konusu ürünün ağırlığının fatura ve GB’de belirtilmesi ve ürünün markasına ilişkin açık ibarenin faturada bulunması gerekmektedir.

Madde 17- (1) Karar’ın 4’üncü maddesinin 16’ncı sıra numarasında yer alan 20.09 Gümrük Tarife Pozisyonlu meyve nektarları ile Karar’ın 21 ‘inci maddesinde belirtilen 22’nci fasıldaki meyve nektarlarının ihracat iadesinden faydalandırılması için, GB ve/veya satış faturası üzerinde ürün tanımının meyve nektarı olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

(2) Karar’ın 17’nci maddesi çerçevesinde, Karar’ın 4’üncü maddesinin 16’ncı sıra numarasında bulunan meyve sularının (sebze suları hariç) şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız yüzde yüz meyve suyu olması halinde miktar barajı % 50, şeker (sakaroz, glikoz, fruktoz vb.) katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64) olması halinde ise miktar barajı % 100, azami ödeme oranları ise % 30 olarak uygulanır.

(3) Meyve sularının bu şartları taşıyıp taşımadığının tespiti için, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca alınacak numunelerin, “İhracat İadesine İlişkin Durum Tespit Tutanağı” ile birlikte ilgili laboratuvara gönderilmesi ve burada analizinin yapılması, analiz raporunun ise ilgili laboratuvar tarafından doğrudan İBGS’ye iletilmesi gerekmektedir.

Madde 18- (1) İhracatçı firmaların, hak edişlerinin bir kısmını (%85’ini geçemez), ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara (ihraç edilen ürün, ambalaj malzemesi, gümrük müşavirliği ve yeminli mali müşavirlik harcamaları, nakliye, laboratuar analiz ücretleri, sigorta giderleri ile toplam hak edişin % 10’unu geçmemek üzere mazot da dahil) devretmek istemeleri durumunda, söz konusu firmalar adına Hak Ediş Belgesi düzenlenebilmesini teminen, devreden ve devralan firmalardan Genelge’nin 4’üncü maddesinde istenilen belgelere ilaveten;

a) Hak edişin devredileceği firma bilgilerinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nin veya ilgili Oda Sicil Kayıt Suretinin aslı ya da tasdikli suretinin (İBGS tarafından internet üzerinden alınacak suretlerin üzerine yine İBGS tarafından “Aslı Gibidir” kaşesi basılması halinde bu suretler de değerlendirmeye alınabilir.),

b) Hak edişin devredileceği firmanın ihracatçı adına düzenlediği satış faturasının veya sigorta poliçesinin (satış faturasının, Karar’ın uygulama döneminin başlangıç tarihinden üç ay öncesi ile sona erdiği tarihten itibaren on iki aylık dönemi kapsayan süre içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir) bir nüshasının,

c) İhracatçının, ihracata ilişkin alacaklarını firmaya devrine ilişkin Temliknamenin (Her başvuru için örneği EK-15’te bulunan Temlikname alınır),

ç) Hak ediş devir edilecek firmadan bir kereye mahsus alınacak EK-17’de yer alan temliknamenin,

ibrazı zorunludur.

(2) Devir müracaatlarının hak edişlerin düzenlendiği ilgili İBGS’ye yapılması gerekmektedir. Devir müracaatlarının KEP adresi aracılığıyla yapılması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu müracaatların KEP adresi aracılığıyla yapılması durumunda:

a) İBGS’ye ibrazı zorunlu başvuru belgeleri ile İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS’nin KEP adresine iletilmesi gerekir. İBGS başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

b) KEP aracılığıyla iletilen her devir başvurusunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan devir başvurulan İBGS tarafından değerlendirmeye alınmaz.

(3) Söz konusu devir kapsamında enerji giderleri, İhracatçı Birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik ürün alım-satımına ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınır.

(4) Bu kapsamda; enerji dağıtım firmaları, İBGS ve Ticaret Borsaları adına hak ediş belgesi düzenlenebilmesini teminen;

a) Bu firma/kuruluşlar tarafından ihracatçı adına düzenlenen hizmet belgesinin aslı ya da tasdikli suretinin,

b) İhracatçının, ihracata ilişkin alacaklarını bu firma/kuruluşlara devrine ilişkin Temliknamenin (Her başvuru için örneği EK-15’te bulunan Temlikname alınır.),

c) Hak ediş devir edilecek firma/kuruluştan bir kereye mahsus alınacak Temliknamenin (EK-17),

ibraz edilmesi gerekmektedir.

(5) Devir işlemi yalnızca Hak Ediş Belgesi düzenlenen ve TCMB’deki ihracatçı firma hesabına yatırılan meblağ üzerinden gerçekleştirilir. İBGS, ihracatçı firmanın toplam hak ediş meblağının öğrenilmesini teminen, TCMB’nin ilgili şubesinden yazılı bilgi talep eder. TCMB Şubelerinin iller itibarıyla yetki bölgeleri EK-6’da gösterilmektedir. Devir işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla, yukarıda belirtilen belgelerin alınması ve değerlendirilmesi sonrasında EK-16’da yer alan Hak Ediş Devir Bilgi Formu düzenlenir ve TCMB’nin ilgili şubesine intikal ettirilir. Toplam devredilen meblağ, ihracatçı firma toplam hak edişinin % 85’ini geçemez.

(6) Hak ediş devri yapılan firmalar da, EK-2’de belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere, söz konusu hak edişleri üçüncü kişilere devredebilirler.

(7) Yukarıda belirtilen hususlar ile evvelemirde mahsup edilecek kamu alacaklarına ilişkin gerekli işlemleri tekemmül ettiren İBGS, devir müracaatlarını, Hak Ediş Belgelerini düzenlenirken değerlendirmeye alabilir.

BESİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 19- (1) Karar kapsamı ürünlerin ihracatında; ithalatçı ülke mevzuatında öngörülen standart ve kriterlere aykırılık teşkil edecek şekilde sevk edildiği, ilgili ithalatçı ülke resmi makamları veya ülkemiz yurt dışı temsilcilikleri (Büyükelçilik, Konsolosluk, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği) tarafından tespit edilen ürünler, DFİF primlerinden faydalandırılmaz, bahse konu ürünlere yönelik herhangi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise söz konusu ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda geri alınır.

Madde 20- (1) Söz konusu Karar ile Karar’a ilişkin işbu Genelge’de yer alan hükümlere aykırılık teşkil edecek şekilde işlem tesis edilmesi durumunda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tekemmül ettirilir.

Yürürlük

Madde 21- (1) Bu Genelge, 01 01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, onay tarihinde yürürlüğe girer.

EK-1

2018/12 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ ÜRÜN LİSTESİ

SIRA
NO
MADDE ADI ARMONİZE GTİP İHRACAT
İADE
MİKTARI
MİKTAR
BARAJI
AZAMİ
ÖDEME
ORANI
1 Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç) 02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54,91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç) 430 TL/Ton % 41 % 14
2 Yumurta 0407.00 40 TL/1000 Adet % 65 % 10
3 Bal 0409.00 160 TL/Ton % 20 % 2
4 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 0603.11,12,13,14,15,19 475 TL/Ton %45 % 9
5 Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 07.10 (0710.10 hariç) 180 TL/Ton % 45 % 10
6 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) 07.12(0712.90.11 hariç) 800 TL/Ton %40 %10
7 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) 08.11 175 TL/Ton % 45 % 6
8 Zeytinyağı 15.09 20 TL/Ton % 100 % 2
9 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler 1601.00.99; 1602.31,32 550 TL/Ton % 50 % 13
10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04 550 TL/Ton % 100 % 5
11 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 270 TL/Ton % 48 % 5
12 Makarnalar 19.02 150 TL/Ton % 32 % 9
13 Bisküviler, gofretler, kekler 1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.70.00.19 (sadece kekler) 270 TL/Ton % 18 % 7
14 Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12;
2008.19.13.00.11;
2008.19.19.00.14, 39, 49;
2008.19.92;
2008.19.93.00.11;
2008.19.95.00.14, 39, 49;
2008.19.99.00.19 hariç)
185 TL/Ton % 100 % 8
15 Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 20.07 (2007.99.20;
2007.99.97.00.18 hariç)
140 TL/Ton % 35 % 5
16 Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları 20.09 360 TL/Ton % 15 % 12

 


EK-2

2018/12 SAYILI KARAR KAPSAMINDAKİ GİDERLER

– Vergiler (gümrük vergileri hariç),

– Vergi cezaları,

– Sosyal Güvenlik Kurumu primleri,

– Kamu Bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’den kullanılan ihracata yönelik kredilerin faiz giderleri,

– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar,

– Yukarıdaki giderlerin gecikme zammı ve faizleri.


EK-3

TEMLİKNAME
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2018/1 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında yaptığımız ihracat dolayısıyla lehimize doğmuş, doğacak, tahakkuk etmiş, edecek meblağları Maliye Bakanlığı, SGK Kamu Bankaları, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ve TMSF’ye olan doğmuş, doğacak borçlarımıza karşılık olmak üzere, gayrikabilirücu olarak ilgili kurum/kuruluşlar hesabına devir ve temlik ettik.
Firma Unvanı :

Adres :

Tel :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Kaşe :

Tarih :


EK-4-a

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin 06/04/2018 tarihli ve 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ve/veya gereksiz bir ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte ve anılan Kanun’da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.
Firma Unvanı :

Vergi Numarası :

Adres :

Tel :

Yetkili Kişi* :

Yetkili İmza :

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler


EK-4-b

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan, 12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı’na göre tarafımıza herhangi bir sebeple yapılacak fazla ve/veya gereksiz ödemelerle ilgili olarak, fazla ve/veya gereksiz ödeme miktarını,

– Ödemenin kendi kusurumuzdan doğması halinde fazla ödemenin yapıldığı tarihten,

– Ödemenin İdarenin hatasından doğması halinde istirdat talebinizi takip eden bir aylık sürenin bitiş tarihinden,

itibaren, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Unvanı :

Adres :

Tel :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Kaşe :

Tarih :


EK-5

Makbuz No:

İHRACAT İADESİ HAK EDİŞ BİLGİ FORMU

Hak Ediş Tarih ve Sıra No :

Başvuru Tarih ve Sıra No :

* Firma Unvanı :

** Vergi Sicil No :

Adres :

Telefon No :

Faks No :

Tescil Gümrük Müdürlüğü :

İlgili GB Tarih ve No :

Hak Ediş Tutarı (Türk Lirası) :

İlgili P-KKK Karar No :

Ödeme Yapılacak

Banka/Şube Hesap Numarası :

Düzenleyen Merci Kaşesi, Yetkili imza

* Firma unvanı Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktır.

** Vergi Sicil Numarası vergi dairesinden alınacak vergi numarasını gösteren belgeden doldurulacaktır.


EK-6

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ŞUBELERİNİN İLLER İTİBARİYLE YETKİ BÖLGELERİ

ADANA : Adana, Osmaniye
ANKARA : Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak
ANTALYA : Antalya, Burdur, İsparta
BURSA : Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova
DENİZLİ : Denizli, Afyon, Muğla
DİYARBAKIR : Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt, Şırnak
EDİRNE : Edime, Kırklareli, Tekirdağ
ERZURUM : Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars
ESKİŞEHİR : Eskişehir, Bilecik, Kütahya
GAZİANTEP : Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa
İSKENDERUN : Hatay
İSTANBUL : İstanbul
İZMİR : İzmir, Aydın, Manisa, Uşak
İZMİT : Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce
KAYSERİ : Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas
KONYA : Konya, Karaman
MALATYA : Malatya, Elazığ, Tunceli
MERSİN : Mersin
SAMSUN : Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat
TRABZON : Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize
VAN : Van, Bitlis, Hakkari, Muş

 


EK-7

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında düşümlü olarak tespit edilen hak edişin DİİB’in kapatılmasından sonra yapılan kesin hesap sonunda belirlenecek hak ediş tutarından fazla olması durumunda, aradaki farkı bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğimi, aksi takdirde, bu tutarın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Unvanı :

Adres :

Tel :

Yetkili Kişi :

Yetkili imza :

Kaşe :

Tarih :


EK-8-a

TEMLİKNAME

12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında yaptığımız ihracat dolayısıyla lehimize doğmuş, doğacak meblağların imalatçımız …………………………………….. firmasına devrine muvafakat ettiğimizi gayrikabilirücu olarak kabul ve beyan ederiz.

Firma Unvanı :

Adres :

Tel :

Yetkili Kişi :

Yetkili İmza :

Kaşe :

Tarih :

GB Tescil Tarih ve Sayısı                                                       Tescil Eden Gümrük Müdürlüğü


 

EK-8-b

TEMLİKNAME

12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller kapsamında ihracatçı firma devri sonucunda doğmuş meblağları Maliye Bakanlığı, SGK, Kamu Bankaları, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ve TMSF’ye olan doğmuş, doğacak borçlarımıza karşılık olmak üzere, gayrikabilirücu olarak ilgili kurum/kuruluşlar hesabına devir ve temlik ettik.

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili imza:

Kaşe:

Tarih:


EK-9

TAAHHÜTNAME

Üzerinde ………. tarih/numaralı DİİB irtibatı bulunan ……….. tarih/sayılı Gümrük Beyannamesi kapsamı ihracatımda; 12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde düşümsüz olarak ihracat iadesinden faydalanmak üzere, söz konusu Gümrük Beyannamesini kapatma işleminde kullanmayacağımı; aksi durumun tespiti halinde, bu tutarı bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğimi, aksi halde, bu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili imza:

Kaşe:

Tarih:


EK-10

TAAHHÜTNAME

……… tarih/sayılı Gümrük Beyannamesini ………. tarih/numaralı Dahilde İşleme İzin Belgesinin (DİİB) kapatmasında kullanacağımdan ötürü; 12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde yapılacak ihracat iadesi hesaplamasında anılan DİİB’deki net döviz girdisi oranının dikkate alınarak düşümlü ihracat iadesi hesaplanmasını kabul ve beyan ederim.

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili imza:

Kaşe:

Tarih:


EK-11

TAAHHÜTNAME

Üzerinde ………. , ………….. tarih/numaralı Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) ile irtibatı bulunan ………. tarih/sayılı Gümrük Beyannamesini; ………… tarih/numaralı DİİB’in kapatmasında kullanacağımdan ötürü; 12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde yapılacak ihracat iadesi hesaplamasında, ………… tarih/numaralı DİİB’deki net döviz girdisi oranının dikkate alınarak düşümlü ihracat iadesi hesaplanmasını; aksi durumun tespiti halinde, bu tutarı bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğimi, aksi halde, bu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili imza:

Kaşe:

Tarih:


EK-12

TAAHHÜTNAME

İhracat iadesinden düşümsüz olarak faydalanan ürünlere konu Gümrük Beyannamelerini Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapatma işleminde kullanmayı ya da ihracat iadesi hesaplamasında kullanılan DİİB yerine bir başka DİİB’i kullanmayı talep etmemiz durumunda, fazla yapılan ihracat iadesi tutarını, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili İmza:

Kaşe:

Tarih:


EK-13

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı’nın 5’inci maddesi çerçevesinde (sözleşmeli ve organik tarım ile sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde yapılan üretim kapsamında elde edilen ürünler için) İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından hesaplanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından devlet bankasındaki adıma kayıtlı hesabıma aktarılan hak edişin haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın ihracatçı Birliği Genel Sekreterliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı:

(Gerçek kişi ise

adı ve soyadı)

Adres Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili İmza:

Vergi Numarası:
Ödeme yapılacak

Banka:

Şube:

Hesap Numarası:


EK-14-a

Makbuz No:

SÖZLEŞMELİ ve ORGANİK ÜRETİME İLİŞKİN İHRACAT İADESİ HAK EDİŞ BİLGİ FORMU (İHRACATÇI NÜSHASI)

Hak Ediş Tarih ve Sıra No:

Başvuru Tarih ve Sıra No:

Sözleşme veya Organik Ürün:

Sertifikası Kayıt No

* Firma Unvanı:

** Vergi Sicil No:

Adres:

Telefon No:

Faks No:

Tescil Gümrük Müdürlüğü:

İlgili GB Tarih ve No:

Hak Ediş Tutarı (Türk Lirası) :

İlgili P-KKK Karar No:

Düzenleyen Merci Kaşesi, Yetkili İmza

* Firma unvanı Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktır.

** Vergi Sicil Numarası vergi dairesinden alınacak vergi numarasını gösteren belgeden doldurulacaktır.


EK-14-b

Makbuz No:

SÖZLEŞMELİ ÜRETİME İLİŞKİN İHRACAT İADESİ HAK EDİŞ BİLGİ FORMU (ÜRETİCİ NÜSHASI)

Hak Ediş Tarih ve Sıra No:

Başvuru Tarih ve Sıra No:

Sözleşme Kayıt No :

* Firma Unvanı:

(Gerçek kişi ise adı ve soyadı)

** Vergi Sicil No:

Adres:

Telefon No:

Faks No:

Çıkış Gümrük Müdürlüğü:

İlgili GB Tarih ve No:

Hak Ediş Tutarı (Türk Lirası):

İlgili P-KKK Karar No
Ödeme yapılacak

Banka:

Şube:

Hesap Numarası:

Düzenleyen Merci Kaşesi, Yetkili İmza

* Firma unvanı Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktır.

** Vergi Sicil Numarası vergi dairesinden alınacak vergi numarasını gösteren belgeden doldurulacaktır.


EK-15

TEMLİKNAME

12/04/2018 tarih ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında yaptığımız ihracat dolayısıyla lehimize doğmuş meblağın …………… firmasına/kuruluşuna devrine muvafakat ettiğimizi gayrikabilirücu olarak kabul ve beyan ederiz.

İhracatçı Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili İmza:

Kaşe:

Tarih:


EK-16

Makbuz No:

HAK EDİŞ DEVİR BİLGİ FORMU

* Devir Edilecek:

Firma Unvanı

* Devir Edilecek:

Firmanın/Kurumun

Vergi Sicil Numarası

Adres:

Telefon No:

Faks No:

* Devreden Firmanın Unvanı

** Devreden Firmanın Vergi Sicil Numarası

Hak Ediş Belgesi Tarihi:

Hak Ediş Belgesi Genel Numarası:

Devir Tutarı (Türk Lirası)

İlgili P-KKK Karar No:

Düzenleyen Merci Kaşesi, Yetkili İmza

* Firma unvanı Ticaret Sicil Gazetesinden eksiksiz doldurulacaktır.

** Vergi Sicil Numarası vergi dairesinden alınacak vergi numarasını gösteren belgeden doldurulacaktır.


EK-17

TEMLİKNAME

12/04/2018 tarih ve 30389 Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında ihracatçı firma devri sonucunda doğmuş meblağları Maliye Bakanlığı, SGK, Kamu Bankaları, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ve TMSF’ye olan doğmuş, doğacak borçlarımıza karşılık olmak üzere, gayrikabilirücu olarak ilgili kurum/kuruluşlar hesabına devir ve temlik ettik.

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili İmza:

Kaşe:

Tarih:


EK-18

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun …….. tarih ve ………… sayılı Kararı çerçevesinde Türkiye’deki Serbest Bölgelere sattığımız ……………. ton ………….. ürününün tamamının Serbest Bölgeden, Serbest Bölgede faaliyet gösteren herhangi bir firma aracılığıyla üçüncü bir ülkeye ihraç edilmesini müteakip, Türkiye’ye veya Serbest Bölgeye geri getirilmesi halinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan tarafımıza ödenecek ihracat iadesini, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammı oranında hesaplanacak olan faizi ile birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

İhracatçı Firma

Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili İmza:

Kaşe:

Tarih:

GB Tescil Tarih ve Sayısı                                           Tescil Eden Gümrük Müdürlüğü


EK-19

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun ……… tarih ve …………. sayılı Kararı çerçevesinde Türkiye’deki ………………….. firması tarafından faaliyette bulunduğumuz Serbest Bölgeye satışı gerçekleştirilen …………….. ton ……………. ürününün tamamının Serbest Bölgeden firmamızca üçüncü bir ülkeye ihraç edilmesini müteakip, Türkiye’ye veya Serbest Bölgeye geri getirilmesi halinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ……………….. firmasına yapılacak ihracat iadesini, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammı oranında hesaplanacak olan faizi ile birlikte, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz.

Serbest Bölgede

Faaliyet Gösteren

Firma Unvanı:

Adres:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili İmza:

Kaşe:

Tarih:


EK-20

TAAHHÜTNAME

EKONOMİ BAKANLIĞINA

12/04/2018 tarih ve 30389 Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı çerçevesinde ………… İBGS tarafından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz ve aşağıda beyan edilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılacak bildirimlerin tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Firma adına imzaya yetkili kişinin,

(İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi)

Adı ve Soyadı:

Tarih:

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:

Firma Kaşesi ve İmza:


EK-21

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORUNDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR

Gümrük Beyanname Numarası GTİP Madde Tanımı Ağırlığı Parti/Seri No Ambalajın Fatura Türk Malı İbaresi Tescilli Markası
Nevi Adedi Tarih No

 

  Konuyla ilgili mevzuat :

Ticaret Bakanlığı İrtibat Bilgileri

İlgili Birim Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Başkanlığı

(0312)   213   6682

(0312)   204   8786

(0312)   204   8780

 

tarimihr@ticaret.gov.tr

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş