resmi gazete

Tarımsal sulamada güneş enerjisi desteklenecek

Tarımsal sulamada, güneş enerjisi devreye girdiğinde desteklemek amacı ile yapı ruhsatından muaf tutulacak.

Tarım sulamasında verimlilik ve tasarruf ön plana çıktı. Devlet de bu gelişmeyi yürüttüğü proje ve politikalarla destekliyor.

Tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için alanı 125 metrekareyi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri, metal konstrüksiyonla yapılması halinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninden muaf olacak.

Resmi Gazete’de yayınlandı

AA’nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Bakanlıktan değişikliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, değişiklikle askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin tespiti için tarım, orman, mera ve korunan alanların tespitinde olduğu gibi ilgili kurumdan görüş alınarak, bu alanlar halihazır harita veya kadastro paftaları üzerine işlenebilecek.

Güneş enerjisi için ruhsat alma zorunluluğu kalktı

Bu yönetmelik kapsamındaki köy yerleşik alanı içi ve civarı ile iskan dışı alanlarda yapılabilecek yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydıyla yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarında ruhsat alma zorunlu olmayacak.

Ancak, bu uygulamalarda etüt ve projeler, ruhsat vermeye yetkili idarece incelenecek, inşasının sorumluluğu da müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ait olacak.

Tarımsal sulamada güneş enerjisi desteklenecek #1

Güvenlik ve emniyete hızlı ruhsat verilecek

AA’nın haberine göre, kırsal alanlar ile iskan dışı alanlarda yapılacak, devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eğitim, harekat ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapıların ruhsat alma şartları kolaylaştırıldı. Bunların ilgili idarelerden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak, her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğunun bildirilmesi ve tasdik edilmesi durumunda hızlıca ruhsat düzenlenebilecek.

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “korunan alanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ile tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için sorumluluk alanına göre il tarım ve orman müdürlüğünden veya orman bölge müdürlüğünden uygun görüş alınmak kaydıyla betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılacak olan panel yüzey alan toplamı 125 m2’yi ve en yüksek noktasının zemin yüzeyine uzaklığı 150 cm’yi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrada yer alan “Ancak, kamu” ibaresi “Kamu” şeklinde değiştirilmiştir.

“Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim, harekât ve savunması bakımından gizlilik arzeden yapılara ve mülkiyeti kime ait olursa olsun bu nitelikte olduğu ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşunca ilgili idareye bildirilen her türlü yapıya; ilgili idareden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili idareye yazı ile bildirildiği takdirde 36 ncı maddede sayılan belgeler ve başkaca bir şart aranmaksızın yapı ruhsatı verilir. Bu yapıların projelerinin varsa imar planına uygun olması gerekir.”

“Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden mühimmat yapıları, sığınak, radar istasyonları ile nöbet kulübeleri, gözetleme kuleleri, gemi/bot destekleme tesisleri ve karakol yapılarında her türlü sorumluluğun kurumlarına ait olduğuna ilişkin yazı alınmak suretiyle imar planı ve yapı ruhsatı aranmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bulunan alanlar ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “askeri yasak ve güvenlik bölgeleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10 uncu, 37 nci ve 57 nci maddelerde sayılan istisnalar dışında kalan tüm yapılar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskân” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Bu gönderiyi paylaş