TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Borsa: Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “Birinci fıkranın” ibaresinden sonra gelmek üzere “(b),” ibaresi eklenmiştir.

“j) Prim ve indirim tarifesinin Bakanlık onayına sunulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile bu tarifenin uygunluğuna ilişkin Borsadan alınan görüş,

k) Elektronik ürün senetlerini oluşturmaya yetkili kişilerin ad ve soyadlarının tescil ve ilan edildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Teminat tutarı, her yıl Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık dönemleri için Bakanlıkça onaylanan lisanslı depo teminat tarifesi ile belirlenir. Lisanslı depo teminat tarifesinde; Bakanlıkça belirlenen ürün veya ürün grubu bazında, ilgili dönemin başladığı aydan bir önceki ayda Borsada işlem miktarı en çok olan ürün tür ve sınıfının ortalama fiyatı esas alınır. Borsa ortalama fiyatının tespit edilemediği veya Bakanlıkça gerekli görülen diğer durumlarda, Bakanlık ilgili ürünün lisanslı depolarda depolanan türleri için yurt içi ve/veya yurt dışı referans borsa veya borsalarda oluşmuş ortalama fiyatlarını Borsadan ister ve bu fiyatı esas alır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il sınırları dışında olması” ibaresi “adreste olmaması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “borsaca” ibaresi “ticaret borsalarınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Fire oranları, Bakanlıkça lisanslı depo fire tarifesi ile belirlenir ve bu tarife Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. Fire tarifesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar tarifede gösterilir.

(3) Ürün senedinin satıldığı güne kadar fire tarifesine göre hesaplanan fire tutarları, borsa veya takas hizmetlerini sunan yetkili kuruluş veya işleme aracılık eden kuruluş tarafından satış bedelinden kesilerek izleyen ilk beş iş gününde ilgili lisanslı depo işletmesinin hesabına aktarılır. Ürünün lisanslı depodan teslimi sırasında fire tarifesine göre hesaplanan ancak önceden mahsup edilmemiş fire miktarı, lisanslı depo işletmesince ürün miktarından düşülerek ürün teslim edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bozulan, zayi olan, nitelik kaybına uğrayan ya da fire miktarı fire tarifesinde belirlenen sınırları aşan ürünün bedeli sigorta kapsamında ödenemiyorsa, mudinin yazılı başvurusu üzerine lisanslı depo işletmesi, aynı nitelik ve miktardaki ürünü başvuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde temin ederek teslim eder ya da aynı tür ve sınıftaki ürünün başvuru tarihinden önceki son beş işlem gününde Borsada oluşmuş fiyatlarının ağırlıklı ortalaması, bu tarihlerde fiyat oluşmamış ise, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde Borsada oluşmuş fiyatlarının ağırlıklı ortalaması esas alınmak üzere hesaplanacak bedelin % 5 üzerindeki bir tutarı öder. Bu durumda, ilgili ürüne ilişkin ürün senedi iptal edilir ve ürün lisanslı depodan çıkarılır. Borsada fiyatın oluşmadığı veya Bakanlıkça gerekli görülen hallerde esas alınacak fiyat, Bakanlıkça belirlenecek usulle tespit edilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ürün senetlerinin” ibaresi “ürünün” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “borsada” ibaresi ile üçüncü cümlesinde yer alan “borsada” ve “ve borsaya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasına “yetkili kuruluş” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya işleme aracılık eden kuruluş” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Lisanslı depo ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu tarife Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin ortalaması oranında her yıl ocak ayında güncellenir. Bakanlık bu oranı yarısına kadar azaltmaya ve faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini piyasa koşullarını ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak farklı oranda güncellemeye yetkilidir.”

“(5) Yeni ücret tarifesi, tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra depolanan ürünler ve yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden önce depolanıp tarifenin yürürlük tarihinden sonra Borsada alım satıma konu olan ürünler için geçerli olur. Bu durumda, ürünün Borsada alım satıma konu olduğu tarihe kadar eski ücret tarifesi, bu tarihten itibaren ise yeni ücret tarifesi uygulanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)  numaralı alt bendinde yer alan “maddede belirtilen” ibaresi “maddenin ikinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerindeki şartlar hariç olmak üzere anılan fıkradaki” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) veya (ğ) bentlerindeki şartları yerine getirmemek.”

“(5) Lisanslı depo işletmesi, lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda derhal mudilere bir ihtar göndererek durumu bildirir. Söz konusu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz günlük süre geçmeden depolama hizmetlerine son verilemez. Lisanslı depo işletmesi, bu süre içinde başvuran  mudilerin ödemesi gereken depolama ücretini tahsil ettikten sonra ürünleri mudiye teslim eder. Mudiye ihtar gönderilme tarihinden itibaren altmış gün içinde geri alınmayan ürünler için 33 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu gönderiyi paylaş