tarım hukuku

TARIM MAKİNELERİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ DENEY VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

TARIM MAKİNELERİ VE TARIM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARININ DENEY VE DENETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal faaliyetlerde kullanılan, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının kredi, hibe, destek, proje gibi Bakanlık uygulamaları kapsamındaki deney ve belgelendirme işlemleri, piyasa denetimleri, deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; imal/ithal edilerek veya kurulumu yapılarak Bakanlık ve ilgili kuruluşların uygulamalarına konu tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının deney, belgelendirme ve denetimi ile ilgili usul ve esaslarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 9/6/2021 tarihli ve 31506 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai mücadele alet ve makineleri ile mekanizasyon araçlarını kapsamaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (f), (g), (ğ), (i), (k), (t), (u) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (o) ve (ö) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Araç: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan, zirai mücadele alet ve makineleri dışında kalan yeni ve kullanılmamış imal/ithal edilmiş tarım makineleri ve tarım teknolojilerinin belirli bir tarımsal işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş parçalarından oluşturulan sistemi,

b) Deney grupları listesi: Deney kurumunun altyapı ve deney yeterliliklerinin tespiti ile deney ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan araçların sınıflandırıldığı listeyi,”

“e) Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komisyonu: Deney ilke ve metotlarını hazırlamak üzere görevlendirilen üç Bakanlık personeli ile Tarım Teknolojisi ve Mekanizasyon Komitesi tarafından seçilen ilgili sivil toplum kuruluşundan bir temsilci ve üç akademik personelden oluşan toplam yedi kişilik komisyonu,

f) Deney kurulu: Deneyi yapan kurum tarafından kurum görevlileri arasından belirlenen en az biri tarım makineleri ile ilgili eğitim veren bölüm mezunu olmak üzere üç ziraat mühendisinin katılımıyla oluşan kurulu,

g) Deney kurumu: Bakanlık tarafından deney yapma yetkisi verilen Bakanlık kuruluşları ile üniversitelerin, en az lisans düzeyinde tarım makineleri ile ilgili eğitim veren bölümlerini,

ğ) Deney raporu: Bu Yönetmelik kapsamında laboratuvar ve/veya uygulama sahasında deneylere tabi tutulan aracın ve/veya sabit sistemlerin, deney ilke ve metotlarına göre tarım tekniğine uygunluğunu belgeleyen ve deney kurumunca verilen raporu,”

“i) Firma: Aracı imal/ithal eden veya kurulumunu yapan kuruluş veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiliği,”

“k) Firma kimlik ve faaliyet beyannamesi: Firmanın, tarım makineleri ve tarım teknolojisi alanındaki, ticari unvanı, adresi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, marka tescil belgesi, ithal araçlar için distribütörlük belgesi, hizmet sözleşmesi gibi bilgilerle aracın imal/ ithal edildiğini veya kurulum yapıldığını belirten Ek-1’de yer alan belgeyi,”

“t) Yerinde deney: Deney kurumunda laboratuvar ve/veya uygulama sahası kısıtları nedeni ile deneyleri yapılamayan aracın, firma tarafından uygun ve gerekli deney şartlarının sağlanması durumunda, yetkilendirilmiş deney kurumlarınca deney ilke ve metotları kapsamında yapılacak deneyi,

u) Yetkilendirme komisyonu: En az biri tarım makineleri veya ilgili bölüm mezunu olmak üzere Bakanlık personeli üç ziraat mühendisi ile ilgili üniversitelerin görevlendirdiği iki akademisyenden oluşan toplam beş kişilik komisyonu,

ü) Zirai mücadele alet ve makinesi: Zirai mücadele kapsamında bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılan farklı yapısal ve teknik özelliklere sahip alet ve makineleri,”

“v) Deney sevk ücreti: Firma tarafından Bakanlık Merkez Döner Sermaye Saymanlığı hesabına deney sevki için yatırılan ücreti,

y) Deney ücreti: Firma tarafından deney kurumlarına deney için ödenen ücreti,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojisi araçlarına ait deney raporlarını ilgili kurumlarla paylaşır.

ç) Deney yapacak kurumların yetkilendirilmesine ilişkin işlemleri yetkilendirme komisyonu aracılığıyla yapar, deney yetkisi verilen deney kurumlarını Bakanlık resmî internet sitesinde yayımlar.”

“e) Uygun gördüğü ve gerektiği durumlarda aracın deney raporu ve/veya ek deney raporuna uygunluğunun devam edip etmediğini, firmanın adresinde ve/veya satış noktalarında, ayrıca itiraz ya da ihtiyaç halinde kurulum yapılan tesisleri de firma denetim komisyonu aracılığıyla denetler.”

“(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki araç tanımı dışında kalan araçların deney kurumuna sevki yapılmaz.

(4) Bakanlık deney ilke ve metodu olmayan araçları, deney ilke ve metodunun oluşturulması ve deneyinin yapılması amacıyla Deney İlke ve Metotları Hazırlama Komisyonunun bilgisi dahilinde uygun gördüğü deney kurumuna sevkini yapar.

(5) Genel Müdürlük; bir sonraki yılın deney grupları listesi ve deney grupları ücret tarifesi listesini o yılın Aralık ayı sonuna kadar belirler ve Bakanlık onayından sonra, yeni yılda uygulanmak üzere resmî internet sayfasında yayımlar, deney grupları listesinde olmayan yıl içerisindeki yeni araç başvuruları için deney ücreti belirleyerek listeye ekler.

(6) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yer aldığı hususlar, uygulama rehberinde belirlenir ve Bakanlık resmî internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Deney sevki yapılan aracın, deney ilke ve metotlarına uygun olarak deneylerini yapar ve raporlandırır.”

“(4) Deney kurumu tarafından oluşturulan deney kurulunda görev alan ilgili personelin, deney sevkine konu olan firma ile aralarında ticari bir danışmanlığının olmaması esastır. Deney kurulunda görev alan ilgili personel, deneyi yapılan söz konusu tarım makineleri ve tarım teknolojisi aracını imal/ithal eden veya kurulum yapan firmaya ticari danışmanlık yapamaz ve/veya herhangi bir proje kapsamında birlikte çalışamaz. Aksi halde deney kurumu bu işten sorumlu olup Bakanlık tarafından deney kurumu hakkında yasal işlem uygulanır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Hazırlanan deney raporunun, Bakanlık resmî internet sayfasında yayımlanmasını kabul eder.”

“(2) Firma, Bakanlık uygulamaları kapsamında deney raporu alarak satışını yaptığı araçlardan sorumludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Deney kurumunun yeterlilik ölçütleri, ilgili mevzuat ve standartlara dayanarak hazırlanan her bir deney ilke ve metodu için bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık resmî internet sayfasında yayımlanır.

b) Yetkilendirme komisyonu, kurumun altyapısını idari ve teknik açıdan tespit eder ve yeterlilik durumunu raporlandırarak değerlendirmek üzere Bakanlığa sunar. Yetkilendirme komisyonu asgari 3/5 oyla karar alır.

c) Uygulama rehberinde belirlenen esaslar çerçevesinde yeterlilik ölçütlerini sağlayan kuruma, Ek-2’de yer alan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojileri Araçları Deney Yetki Belgesi verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren beş yıldır. Yetkilendirilen deney kurumlarının listesi, Bakanlık resmî internet sayfasında yayımlanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Deney raporu almak isteyen firma, ilgisine göre; Ek-3a’da yer alan Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney Sevk Başvuru Formu, Ek-3b’de yer alan Sabit Sistemler Deney Sevk Başvuru Formu ve Ek-3c’de yer alan Sabit Güneş Enerji Sistemleri Deney Sevk Başvuru Formundan biri ve her bir araca ait deney raporu sevk işlemi için Bakanlığın Merkez Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılan deney sevk ücret dekontu ile Bakanlığa müracaat eder.”

“(4)Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacı karşılanan sabit sistemlerin deney sevk işlemleri bir bütün olarak değerlendirilir ve sabit sistemler dışında kalan enerji sistemlerinin deney sevkleri yapılmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Deney Raporunun Hazırlanması ve Uygulamada Kullanılması”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Deney raporunu tahrif veya taklit eden, usulüne uygun olarak kullanmadığı belirlenen firmalar tespit tarihinden itibaren beş yıl boyunca herhangi bir araç için deney raporu almak amacıyla Bakanlığa başvuruda bulunamaz. Firmanın sahip olduğu ilgili araca ait deney raporu iptal edilir ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Firmanın ek deney raporu talep etmeden araç üzerinde yaptığı değişiklikleri Bakanlığa bildirmemesi ve/veya denetimler sırasında tespit edilmesi halinde Bakanlık uygulamaları kapsamında almış olduğu ilgili deney raporu iptal edilir. Tespiti tarihinden itibaren bir yıl boyunca aynı araç için deney raporu almak amacıyla Bakanlığa başvuruda bulunamaz.

(3) Firma denetim komisyonu aracılığıyla yapılan denetimlerde, uygunsuzluk ve/veya eksiklik belirlenmesi durumunda firmaya belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için en fazla altı aya kadar süre verilir ve ilgili araca ait deney raporu askıya alınır. Altı aylık süre içerisinde olumsuzlukların giderilmemesi halinde, firmanın ilgili araca ait deney raporu iptal edilir. Tekrar yapılacak incelemede belirlenen olumsuzlukların giderilmesi halinde firma, ilgili araca ait deney raporları almak üzere yeniden Bakanlığa başvurabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kredi uygunluk belgesi

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren deney raporları, kredi uygunluk belgesi yerine kullanılır. Ayrıca kredi uygunluk belgesi düzenlenmez.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişiklikten önce kredi uygunluk belgesi almış olan firmaların hakları saklıdır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu gönderiyi paylaş