SIĞIR TÜBERKÜLOZU İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: SIĞIR TÜBERKÜLOZU İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sığır tüberkülozunun kontrol ve eradikasyonu ile resmî olarak tüberkülozdan arilik statüsü kazanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, sığır cinsi hayvanların tüberkülozdan korunması ve resmî olarak tüberkülozdan arilik statüsü ile ilgili hususları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ana sürü: Resmî olarak tüberkülozdan ari olan ya da arilik işlemleri devam eden bir işletmenin rutin...

ARICILIK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: ARICILIK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, arıcılıkta yetiştiricilik, araştırma, gen kaynaklarının tespiti, muhafazası, ıslahı, suni tohumlama, yeni hatların oluşturulması, ana arı yetiştiriciliği temel esaslarının belirlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla, arıcılık işletmeleri, bal arısı kolonileri ile arı ürünlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, arıcılıkla ilgili sürdürülebilirliğin sağlanmasında her türlü üretim, ıslah, konaklama, damızlık materyali elde etme, sabit ve gezginci arıcılık konusundaki esasların belirlenmesi, arı kolonilerinin nakline ilişkin gerekli tedbirlerin...

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Ticaret Bakanlığından: TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “24” ibaresi “36” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. Kaynak

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

İçişleri Bakanlığından: KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Yapım işlerine artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi GEÇİCİ MADDE 4 - (1) 1/3/2023 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 16/1/2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici...

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “aileden” ibaresi “hane halkından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “o) Hane halkı: Aynı konutta ikamet eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluğu,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “haftalık dönemler halinde” ibaresi “aynı gün” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin...

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Su ürünleri üretimiyle ilgili ürün ve ürün grupları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili ürünler ve oluşturdukları ürün grupları şunlardır: a) Deniz ürünleri yetiştiriciliği: Türk somonu, çipura ve levrek, midye, orkinos, yumuşakçalar, kabuklular ile su bitkileridir. b) İç su ürünleri yetiştiriciliği: Alabalık...

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ONAYINA ESAS DENEMELERİ YAPACAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ONAYINA ESAS DENEMELERİ YAPACAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bitki ve bitkisel ürünler ile mantarların yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin onayına esas biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, başlangıç toksisitesi, direnç, toksikoloji ve ekotoksikoloji denemelerini yapacak olan tüzel kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemeleri yapmak isteyen tüzel kişi ve...

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE PİYASAYA ARZI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI VE PİYASAYA ARZI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki veya bitkisel ürünlerin her türlü zararlı organizmadan korunması ve/veya bu tür organizmaların etkisinin önlenmesi için, bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin; ruhsata esas yapılacak çalışmaları, ruhsatlandırılması, insan ve hayvan sağlığı ile çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolü ve gözetimini sağlamak üzere sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi, piyasaya arzı...

KAPALI ORTAMDA BİTKİSEL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: KAPALI ORTAMDA BİTKİSEL ÜRETİM KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; planlı üretim politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak ortam koşulları kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı ortamlardaki bitkisel üretim yetiştiriciliğinin kayıt altına alınması için oluşturulan Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sisteminin kullanılması, güncellenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ortam koşulları kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı bitkisel üretim alanlarının kayıt altına alınması amacıyla Kapalı Ortamda Bitkisel...

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan: TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 20/1/2021 tarihli ve 31370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Destek personeli: Kurumun sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemlerini yürüten ve büro görevlisi, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli pozisyonlarında istihdam edilen personeli,” “o) Yarışma sınavı: Kurumda istihdam edilecek uzman, denetçi ve...