TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNAT TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/21) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; insan tüketimine yönelik yenilebilir kazein ve kazeinatların, tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması, piyasaya arzı için ürün özelliklerini belirlemektir. (2) Bu Tebliğ, yalnızca insan tüketimine sunulan yenilebilir kazein ve kazeinatlar ile karışımlarını kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; a) Yenilebilir asit...