Tarımsal İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uzun zamandır hem uygulamada hem de yapılan akademik çalışmalarda odak konusu olmaktadır. Araştırmacılar tarafından ilk olarak 1950’li yıllarda ele alınan KSS, daha sonrasında önceki araştırmalara dayanarak ekonomik, yasal, etik ve filantropik olmak üzere dört sınıfta incelenmeye başlanmıştır. Bu inceleme hala literatürde KSS’yi tanımlamak üzere kullanılan en yaygın çalışmadır. Genel olarak KSS, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları ticari operasyonlarına entegre ettikleri bir yönetim kavramıdır. Diğer bir taraftan KSS, bir şirketin gönüllü olarak sorumluluk alması anlamı taşıdığından...

TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/42), 28 Aralık 2021 tarih ve 31703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2021...