TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLERİN DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLERİN DERECELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili mevzuatına göre kurulmuş tarımsal amaçlı örgütleri, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler dâhilinde derecelendirmek suretiyle ortak bir paydada buluşturarak desteklemek ve bu örgütlerin faaliyetlerinin etkinliğini,  ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini arttırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık görev alanında faaliyet gösteren; a) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan tarımsal amaçlı kooperatifleri, b) 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri...