ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/22)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/25) MADDE 1- 27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22)’nin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “j) Destekleme döneminde her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak yetiştiricilerin; desteklemeye esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri varsa veri giriş yetkisi...

OMBUDSMAN MI? İDARİ YARGI MI?

OMBUDSMAN MI? İDARİ YARGI MI? Ülkemizde, bütün vatandaşlar gibi tarımsal faaliyetlerde bulunanlar üreticilerimiz de zaman zaman idarelerin yapmış olduğu idari işlem ve eylemlerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Tarımsal üretimin devam eden bir faaliyet olması, zamana ve iklim şartlarına bağlı olması nedeniyle bahse konu idari işlem ve eylemlere yönelik idari yargı yoluna başvurulması halinde Türkiye’deki uzun yargılama süreleri dikkate alındığında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.  14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kurulan Ombudsman-Kamu Denetçiliği Kurumu’na İdarenin işlem ve eylemlerine karşı başvuruda bulunmak, idari yargı...

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (k) bendinde yer alan “E-devlet kapısı” ibaresi “e-Devlet Kapısı” şeklinde,...

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “j) Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri,” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “sağlayıcı” ibaresinden sonra...

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/43)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/17) MADDE 1- 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “510-810 gün” ibaresi “510-960 gün” şeklinde, “235-450 gün” ibaresi “235-600 gün” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür. Kaynak

Rekabet Kurumu yumurta sektörüne soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, yumurta sektörünü yakından takip ediyordu. Şüpheler ve iddialar üzerine Rekabet Kurumu yumurta sektörüne soruşturma başlattı. İşte sırasıyla soruşturma açılan firmalar... Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurulu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile birliğe bağlı 25 üye birliği ve teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı: Edindiğimiz bilgiye göre iki ayrı soruşturma başlatıldı. İlk soruşturma yumurta üreticileri merkez birliği ile birliğe bağlı 25 üye birliği ve teşebbüs hakkında...

Uluslararası İlişkilerde Yükselen Gıda Milliyetçiliği.

Küresel arenada gıda milliyetçiliği kavramı yükselen bir trend olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda milliyetçiliği, temel anlamda, ülkelerin gıda güvenliğini sağlaması ve bu konuda öncelikli olarak kendi ihtiyacını karşılaması anlamına gelmektedir. Şüphesiz ki, ülkelerin öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılaması, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek önemli bir gıda stoğunu ve yatırımını elinde barındırması anlamına gelmektedir. Temel anlamda küresel kapitalist ekonomiden anlaşılan ise, yatırım araçlarının stoklanmamasının gerekliliğidir. Gıda sektöründe, raf ömrü de göz önüne alındığında, ülkelerin ürettiklerini küresel ticaret zincirine ivedilikle dahil etmesi; sermayenin kar...

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) İthal edilen sığır cinsi hayvanların düşen ya da silinen kulak küpesi, ihracatçı ülke tarafından verilen orijinal bireysel tanımlama numarasını muhafaza eden ancak Bakanlığın logosunu taşıyan veya varış işletmesinde tahsis edilen bireysel tanımlama numarasını içeren yenisiyle değiştirilir.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci...

Tarımsal İşletmelerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uzun zamandır hem uygulamada hem de yapılan akademik çalışmalarda odak konusu olmaktadır. Araştırmacılar tarafından ilk olarak 1950’li yıllarda ele alınan KSS, daha sonrasında önceki araştırmalara dayanarak ekonomik, yasal, etik ve filantropik olmak üzere dört sınıfta incelenmeye başlanmıştır. Bu inceleme hala literatürde KSS’yi tanımlamak üzere kullanılan en yaygın çalışmadır. Genel olarak KSS, şirketlerin sosyal ve çevresel kaygıları ticari operasyonlarına entegre ettikleri bir yönetim kavramıdır. Diğer bir taraftan KSS, bir şirketin gönüllü olarak sorumluluk alması anlamı taşıdığından...