SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tarımsal üretim sözleşmelerinde yer alan tarafların haklarının korunması ve sorumluluklarının belirlenmesi için sözleşmenin taraflarında aranacak vasıflar, sözleşmeye konu ürünün teslim ve tesellüm koşulları, fiyat ve miktardaki değişim oranları, ayni ve nakdi avansın sınırları ve kapsamı ile tarımsal üretim sözleşmesine ilişkin diğer hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı...

AV VE YABAN HAYVANLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 24/10/2005 tarihli ve 25976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Hazırlanacak raporlarda; çalışma yapılan alan, alanın büyüklüğü, alanın yasal statüsü, çalışmanın yapıldığı tarih, çalışma ekibi, yakalama ve toplama yöntemi, tür veya türlerin Türkçe ve Latince...

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b) Bakanlık kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan ve çiftçiler...

ORMAN YANGINLARI / KIRSAL ALAN YANGINLARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI, ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGINA DİRENÇLİ TARIMSAL ÜRETİM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORMAN YANGINLARI / KIRSAL ALAN YANGINLARININ NEDENLERİ, SONUÇLARI, ALINACAK ÖNLEMLER VE YANGINA DİRENÇLİ TARIMSAL ÜRETİM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali Osman BAŞLI Orman Mühendisi/Avukat Ağustos 2023 alosmanbas@hotmail.com Oman yangınları ülkemiz gündeminde geniş olarak yer almakta ve değişik bakış açılarıyla her zeminde tartışılmaktadır. Yangına dirençli yerleşim yeri yada tarımsal üretim den bahis edebilmek için öncelikle yangın, neden ve davranışlarının bilinmesinin yanında hedef bölgedeki mahalli koşulların analiz edilmesi gerekmektedir. . Orman Yangını nedir. Serbest yayılma eğiliminde olan ve ormanda yaşama birliği içinde bulunan, yanabilen canlı ve cansız bütün varlıkları...

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ

Adalet Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin dava şartı olarak arabuluculuk süreci ile uzmanlık eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Dava şartı olarak...

TARIM HUKUKU’NUN TARİHÇESİ

TARIM HUKUKU’NUN TARİHÇESİ Tarım hukuku uzun zamanlar toprak hukuku ile bir tutulmuştur ancak salt bir disiplin olarak tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Çünkü; tarım, Neolitik Çağ'da (Cilalı Taş Devri), yaklaşık olarak MÖ 9000 yıllarında avcı-toplayıcı yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçiş evresinde başlamıştır. Tarım hukukunun daha çok günümüzde gelişmeye başladığını hatta ülkemizde 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 2006 yılında yürürlüğe girdiğini göz önünde bulundurursak tarihi çok eskiye dayanmıyor gibi görünmekte ancak önce insan-toprak daha sonra da insan-toprak-devlet arasındaki ilişkiler tarım hukukunun tarihi başlangıcını...

5488 Sayılı Kanun Uyarınca Yürütülen Tarımsal Destekleme Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Giriş Üzerinde yaşadığımız topraklar binlerce yıl birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, burada yaşamış milyonlarca canlıyı cömertçe beslemiştir. Bugün tüm dünyada tüketilen birçok tarım ürünü ilk defa Anadolu’da yetiştirilmiş, tarım ilk defa Göbeklitepe’de başlamıştır. Topraklarımızın bereketi ve Türk çiftçisinin çalışkanlığı neticesinde Türkiye Cumhuriyeti 20. Yüzyıl boyunca kendi kendine yetebilen ve ürettiklerini ihraç ederek gelir elde eden bir ülke haline gelmiştir. Bu durumun 21. Yüzyılda da böyle devam edebilmesini sağlamak, ülkemizdeki tarım uygulamalarının geliştirilmek ve desteklemek amacıyla 5488 sayılı Tarım Kanunu1düzenlenmiştir. 25.04.2006 tarihinden...

YENİ BİTKİ ÇEŞİDİ VE ISLAHÇI HAKKI

Derleyen: Stajyer Avukat Ayşegül Kenar 13.06.2023 GİRİŞ        Yaratıcılığa ve yenilikçiliğe teşvik her alanda gelişimi destekleyen ve çeşitliliği arttıran önemli unsurlardandır. Çünkü yenilik ve yaratıcılığa dair yapılan çalışmalar çoğunlukla her anlamda bir emek ,zaman ve maddi harcamalar gerektirebilir. Bu sebeple bilim, tarım, teknoloji gibi birçok alanda denemeler sonucunda bir yenilikleri ortaya çıkaran kişileri ve onların etkileyeceği kişileri teşvik etmek amacıyla bazı haklar düzenlenmiştir. Fikri mülkiyet hakları kapsamında buluş veya eser sahiplerine motivasyon sağlayan bu haklar hak sahiplerine ekonomik bir kazanç kapısı da sunmasıyla...

TARIM ARAZİLERİNDE KADASTRO ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “SINIRLARIN YANLIŞ BELİRLENMESİ” SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARIM ARAZİLERİNDE KADASTRO ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA “SINIRLARIN YANLIŞ BELİRLENMESİ” SORUNUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Giriş Tarım, insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve gıda üretmek amacıyla yaptıkları faaliyetlerin başında gelir. Tarım, doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetleri anlamına gelmektedir. Tarım sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınması ve gıda güvencesi açısından büyük önem taşır. Tarım arazisi; toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya...

DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DENİZ VE İÇSULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından: DEPREMDEN ZARAR GÖREN İLLERDE DENİZ VE İÇSULARDA AVCILIK YAPAN BALIKÇILARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/30) BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen illerdeki deniz ve içsularda avcılık yapan balıkçı gemisi sahiplerinin, gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetinden dolayı oluşan gelir kayıplarının karşılanması ve avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla yapılacak desteklemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 2/5/2023 tarihli ve 7220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan...