SULAMA BİRLİKLERİNE BAŞKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK KAMU PERSONELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: SULAMA BİRLİKLERİNE BAŞKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK KAMU PERSONELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sulama birliklerine başkan olarak görevlendirilecek kamu personelinin belirlenmesi, görevlendirilmesi ve görevin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b) Başkan: Sulama birliği başkanını, c) Birlik: Sulama birliğini, ç) Bölge...

SULAMA BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATIN ve YARGI KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ Hayatın, insanlığın, medeniyetlerin temel kaynağı sudur. Dünyanın yüzde 70.8 'i yani yaklaşık 3/4 'ü , vücudumuzdaki kanın %92 si, kemiklerin %22 si ve beyin ile kasların %75 'si sudan oluşmaktadır. Su tarımın da vazgeçilmezidir. Her ne kadar dünyada susuz tarım çalışmaları yapılıyor olsa da nüfusu artan insanoğlunun temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan gıda ve tarımsal üretimin de suya olan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Türk su hukuku ve tarım hukuku karmaşık ve dağınık haldedir. Tarımsal üretiminin devamlılığı için çiftçilerimizin suya olan...