SULAMA BİRLİKLERİNE BAŞKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK KAMU PERSONELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: SULAMA BİRLİKLERİNE BAŞKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK KAMU PERSONELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sulama birliklerine başkan olarak görevlendirilecek kamu personelinin belirlenmesi, görevlendirilmesi ve görevin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b) Başkan: Sulama birliği başkanını, c) Birlik: Sulama birliğini, ç) Bölge...