Türk Tarımında Buğday: Kanunlar, Düzenlemeler ve Uygulamalar

Giriş Tarım, en temel anlamıyla bitkisel ve hayvansal ürünlerin yetiştirilmesini ve bu ürünlerin ekonomik kazanca dönüştürülmesini kapsayan faaliyetlerin bütününü ihtiva etmektedir. Hiç şüphesiz tarım; ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri bakımından insanlığın medenileşmesinde en başat kavramların başında gelmektedir. Öyle ki, tarım devrimiyle başlayan süreç, insanın dünya üzerindeki yaşamını büyük ölçüde değiştirdiği için “devrim” olarak nitelendirilmiştir(1). Bu açıklamalar ışığında tarım denilince akla gelen en temel tahıl ürünü buğdaydır. İnsanlığın varoluşundan beri içerdiği yüksek dereceli besin değeri, ürün çeşitliliği ve iklimsel olanakları itibariyle...

Sahte Gübrelerle Mücadele: Hukuki ve Cezai Yaptırımlar

Gübre Nedir? Gübre, bitkilerin güzelce büyüyebilmesi için gerekli olan kimyasal elementlerin toprağa eklenmesinde kullanılan organik&inorganik katkı maddelerinin genel adıdır. Özellikle de toprak ve suyun bitkilerin büyümesi için yetersiz kaldığı hallerde gübre ihtiyacı ortaya çıkar. Gübrenin Tarımdaki Önemi Elde edilecek ürünlerin kalitesinin artması için çok etkili bir yöntemdir. Ayrıca toprağın kimyasal yapısı için gerekli besin içeriğinin arttırılarak düzeltilmesi sağlanır. Bitkiler için çok daha sağlıklı bir büyüme ortamı temin edilmiş olur. En önemlisi ise hiç kuşkusuz, toprağın verim gücünü fazlasıyla arttırmasıdır. Bu şekilde de tarımdan elde edilecek kazancın daha...

TARIM HUKUKU’NUN TARİHÇESİ

TARIM HUKUKU’NUN TARİHÇESİ Tarım hukuku uzun zamanlar toprak hukuku ile bir tutulmuştur ancak salt bir disiplin olarak tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Çünkü; tarım, Neolitik Çağ'da (Cilalı Taş Devri), yaklaşık olarak MÖ 9000 yıllarında avcı-toplayıcı yaşam tarzından yerleşik yaşam tarzına geçiş evresinde başlamıştır. Tarım hukukunun daha çok günümüzde gelişmeye başladığını hatta ülkemizde 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 2006 yılında yürürlüğe girdiğini göz önünde bulundurursak tarihi çok eskiye dayanmıyor gibi görünmekte ancak önce insan-toprak daha sonra da insan-toprak-devlet arasındaki ilişkiler tarım hukukunun tarihi başlangıcını...