TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2019/44)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/33) MADDE 1- 25/12/2019 tarihli ve 30989 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) İzin verilen asitler, fenoller veya alkoller için Ek-2’de yer alan Tablo 1'deki 2 nci sütunda “evet” olarak gösterilen ve aynı...

TÜRK GIDA KODEKSİ ARI ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ARI ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2024/6) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğ kapsamındaki arı (Apis mellifera L.) ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, ham propolis, propolis, toz arı sütü ve kurutulmuş poleni kapsar. (2) Bu Tebliğ, 27/10/2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel...

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “(3) Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmî internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılır.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “(5) Limon suyu...

TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıdalarda bulunabilen belirli bulaşanların maksimum limitlerini ve bulaşanlar açısından riskin kaynağının belirlenmesi, önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması için gıda işletmecisinin sorumluluklarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; gıdalarda bulunabilen mikotoksinleri, bitki toksinlerini, metaller ve diğer elementleri, halojenli kalıcı organik kirleticilerini, işleme bulaşanlarını ve diğer bulaşanları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22 nci, 23 üncü ve...

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2023/20) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmî kontrolleri için analiz metotlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nde tanımlanan zeytinyağları ve pirina yağlarının analiz metotlarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Tebliğde...

TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME BEYANLARI YÖNETMELİĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME BEYANLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen gıdalardaki beslenme beyanlarına ilişkin kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıda hakkında bilgilendirme mevzuatı kapsamında etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında kullanılan beslenme beyanlarına ilişkin kuralları kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü,...

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği 26.10.2022 tarih ve 31995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ DONDURMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/13) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen; a) Çeşni maddeleri: Meyveler ve sebzeler ile bunların suyu,...