TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadele amacıyla kurulan Tarımsal Kuraklık Yönetiminin görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 1/2/2022 tarihli ve 5140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) 5140 sayılı Karar: Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Kararı, b) Bakanlık: Tarım ve Orman...