TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, b) Bakanlık kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan ve çiftçiler...