Amme Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı kanunun mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı kararına BURADAN ulaşabilirsiniz.

ÇİFTÇİ MALLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ

GİRİŞ Dünya ve ülkemiz konjonktüründe ekonomide yaşanan dalgalanmaların olumsuz seyrettiği bu günlerde haczedilmezlik konusuna değinilmesi gereklidir. Haczedilmezlik kavramı, genel olarak İcra Ve İflas Kanunun 82. Md ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 70. Md düzenlenmiştir. Bunun dışında özel kanunlarla getirilen emredici hükümler de bulunmakta olup konumuz dışında olması nedeniyle buna yer verilmeyecektir. İİK 82. maddesinde haczedilmezlik konusu örnekleyici olarak tasnif edilmiş olup konumuz ile ilgili hükümler aşağıdadır. İİK 82/4 md ile Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan...