resmi gazete

SULAMA BİRLİKLERİNE BAŞKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK KAMU PERSONELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SULAMA BİRLİKLERİNE BAŞKAN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK KAMU PERSONELİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sulama birliklerine başkan olarak görevlendirilecek kamu personelinin belirlenmesi, görevlendirilmesi ve görevin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Başkan: Sulama birliği başkanını,

c) Birlik: Sulama birliğini,

ç) Bölge müdürlüğü: Sulama birliğinin görev alanından sorumlu olan DSİ bölge müdürlüğünü,

d) Değerlendirme cetveli: Başkan olarak görevlendirilecek kamu personelinin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterlere ilişkin puanların belirlendiği Ek-1’de yer alan cetveli,

e) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

f) Kamu personeli: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan memur personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Birlik Başkanının Belirlenmesi, Görevlendirilmesi ve Görevin Sona Ermesi

İlkeler

MADDE 4- (1) Birlik başkanı; liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu ve sulama tesislerinin ekonomik ömürleri boyunca, planlama ve proje kriterlerine uygun sürdürülebilir işletilmesini sağlayacak, sulama suyu taleplerini toprağı, bitkiyi, suyu ve tesisi koruyarak etkin, verimli, ekonomik ve adil bir şekilde karşılayacak hizmet gerekleri esas alınarak görevlendirilir.

(2) Birliğe başkan seçilecek kamu personelinin; mesleki pozisyonu, öğrenim düzeyi, kamuda çalışma süresi, DSİ’de çalışma süresi, DSİ’de sulama tesislerinin işletme ve bakım hizmetlerinde çalışma süresi, birliğin görev alanı ile başkan adayının ikametgâhının yakınlığı, iletişim becerileri, personel yönetimi tecrübesi, birlik başkanlığı tecrübesi ve disiplin durumu dikkate alınır.

(3) Birlik başkanlarının; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği ve hizmette yerindeliği ilke edinen kamu hizmeti bilinci içinde hareket etmeleri esastır.

Sulama birliği başkanının belirlenmesi

MADDE 5- (1) Birlik başkanı değişikliği süreci, başkan görevlendirilecek Birliklerin isimleri, görev sahaları, başvuru süresi, başvuru adresi, başvurudaki belgeler de belirtilerek, DSİ bölge müdürlüğü internet sitesinde on gün süre ile ilan edilmesiyle başlatılır. Adaylar, ilan süresinin bitimini müteakip en geç on gün içinde bölge müdürlüğü işletme ve bakım şube müdürlüğüne şahsen başvururlar.

(2) Adaylar hakkında bölge müdürlüğünce Ek-1’de yer alan değerlendirme cetveli doldurulur ve Ek-1’de gösterildiği şekilde imzalanır. Değerlendirme cetvelinde yer alan kriterlere göre 60 puan ve üzerinde puan alan adaylar aldıkları puanlara göre sıralanır. En yüksek puanı alan adaya ilişkin bilgi ve belgeler uygun görülmesi durumunda Bakanlık Makamının Olur’una sunulmak üzere Genel Müdürlüğe teklif edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen haller ile dört yıllık görev süresinin tamamlanması dışında birlik başkanı değişiklikleri her yıl Şubat ayının ikinci haftasında teklif edilir.

(4) DSİ Genel Müdürü, gönderilen adayı uygun bulması halinde Bakan Olur’una teklif eder. DSİ Genel Müdürü veya Bakan, adayı uygun bulmaması halinde, yeni bir adayın belirlenmesi için teklifi iade eder.

(5) Birlik başkanlığı için istekli olarak görevlendirilecek aday bulunmaması halinde değerlendirme cetveline göre 60 puanın üzerinde puan alması şartıyla, bölge müdürlüğü kamu personeli arasından, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan Olur’u ile resen görevlendirme yapılır.

(6) Uyarma ve kınama cezası dışındaki herhangi bir disiplin cezası ile cezalandırılmış olanlar birliğe başkan olarak görevlendirilemez.

Sulama birliği başkanının görevlendirilmesi

MADDE 6- (1) Başkan, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan tarafından kamu personeli arasından dört yıla kadar görevlendirilir.

(2) Süresi sona eren başkanın yeniden görevlendirilmesi mümkündür.

(3) Birlik başkanı görevlendirme süresince kurumundan aylıklı izinli sayılır, ancak kamu personeli hüviyetini muhafaza eder.

Sulama birliği başkanlığı görevinin sona ermesi

MADDE 7- (1) Birlik başkanlığı sıfatı; kamu personeli niteliğinin kaybedilmesi, görevini sürdürmesine engel bir hastalık durumunun yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda kendiliğinden sona erer.

(2) Başkanın görevine; ilgili mevzuatına göre birliğin denetlenmesi neticesinde birliği uygun şekilde yönetmediğinin, 6172 sayılı Kanun ile birlik ana statüsündeki yükümlülüklerini yerine getirmediğinin veya başarısız olduğunun tespiti hallerinde DSİ’nin teklifi üzerine Bakan tarafından, mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere son verilir.

(3) Başkanlığın boşalması halinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca birliğe yeni başkan görevlendirmesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut durumla ilgili düzenleme

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte, başkan olarak görev yapmakta olanlar 7 nci maddede belirtilen haller dışında görev sürelerinin sonuna kadar görevlerini sürdürürler.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş