resmi gazete

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İthal edilen sığır cinsi hayvanların düşen ya da silinen kulak küpesi, ihracatçı ülke tarafından verilen orijinal bireysel tanımlama numarasını muhafaza eden ancak Bakanlığın logosunu taşıyan veya varış işletmesinde tahsis edilen bireysel tanımlama numarasını içeren yenisiyle değiştirilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İthal edilerek 32 nci madde gereğince veri tabanına kayıt edilen sığır cinsi hayvanlar için ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından bir hayvan pasaportu düzenlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesimhane dışında acil kesim

MADDE 26- (1) Kesimhane dışında acil kesimi yapılan sığır cinsi hayvanlar hakkında, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthal hayvanların kaydı

MADDE 32- (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre kontrollere tabi tutularak ithal edilen sığır cinsi hayvanlar, söz konusu kontrolleri ve karantina süresinin bitişini takip eden yirmi gün içinde varış işletmesinde ve işletmeyi terk etmeden önce, ülke kodu bulunan bireysel tanımlama numarası ile tanımlanmış ise orijinal bireysel tanımlama numarasıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmamış ise varış işletmesinde tahsis edilen bireysel tanımlama numarası ile veri tabanına kaydedilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhraç hayvanların kaydı

MADDE 34- (1) Sığır cinsi hayvanların diğer ülkelere ihraç edilmeleri durumunda, hayvanların pasaportları ihracatçı tarafından ihracat yapılacak gümrük kapısının bulunduğu ildeki il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Hayvan kayıtlarının veri tabanından düşümü, pasaportların teslim edildiği il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bilgiler.

b) Nakliyeciler hariç olmak üzere işletme değiştirmesi durumunda işletme sahiplerinin adı, soyadı, adresi ve imzası.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl Müdürlükleri her yıl 1 Mart tarihinden önce elektronik ortamda yıllık rapor hazırlar.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan “illerden gelen” ibaresi “illerin hazırladığı”, “1 mayıs tarihinden önce” ibaresi “elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin başlığı “Sığır cinsi hayvanlarda bir yıla kadar tanımlama döneminin uzatılması için izin verilen işletmelerin kontrolleri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddede yer alan “altı aylığa” ibaresi “bir yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 71- (1) Bu Yönetmeliğe göre tanımlanmayan ve beraberlerinde pasaportu bulunmayan hiçbir sığır cinsi hayvan veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan sığır cinsi hayvanların kesimhanelerde kesimine, hayvan satış yerlerine girişine izin verilmez.

(2) Kesimhaneye veya hayvan satış yerine tanımlanmamış hayvanın gelmesi durumunda 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- (1) Tanımlanmamış sığır cinsi hayvanların nakil sırasında yakalanması hâlinde Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cezalı olarak tanımlanan hayvanlar, kayıt tarihinden itibaren hayvan bazlı kısıt konularak otuz gün süreyle karantina altına alınır, karantina süresi içinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamaları tamamlanır, karantina süresi içerisinde hayvanların işletmeyi terk etmesi durumunda hayvan sahibine Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği idari para cezası verilir. Karantinadaki hayvanların kesimhaneye veya geçici kurban kesim yerine sevkleri ile ihracat amaçlı sevkleri karantina süresine bakılmaksızın resmî veteriner hekim tarafından yapılabilir.”

“(2) Bakanlıkça belirlenen korunmuş bölgelerde, tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanların nakil sırasında yakalanması halinde Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74- (1) Hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarında tahrifat yapanlar, sahtelerini üretenler veya uygulayanlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yetkili merci tarafından fiilin suç oluşturmadığına karar verilmesi durumunda Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası verilir.

(2) 48 inci ve 49 uncu maddeler ile 51 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen özellikleri taşıyan tanımlama araçları Bakanlıktan küpe firması kayıt belgesi almış firmalar tarafından üretilebilir veya ithal edilebilir. Bakanlıktan küpe firması kayıt belgesi almadan üretim yapanlar veya ithal edenler hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 16- Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş