tarım hukuku

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLAR İLE GÜVENLİK KUŞAĞINDA UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/32)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif uygulama yapan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 2 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif uygulama: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanması ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas uygulanmasını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) Güvenlik kuşağı: Patates siğili hastalığı ile bulaşık alana bitişik komşu tarlaları (bulaşık alana bitişik nehir, yol, dere, sulama kanalı gibi tabi engeller güvenlik kuşağı sayılır, sonraki alanlar güvenlik kuşağı sayılmaz.),

f) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından TBS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-3’teki belgeyi,

g) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-4’teki belgeyi,

ğ) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-5’teki belgeyi,

h) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe tarım ve orman müdürlüğünü,

ı) İl/ilçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

i) Nadas: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,

j) TBS: Tarım Bilgi Sistemini,

ifade eder.

Destekten faydalanacak çiftçiler

MADDE 4- (1) Destekleme ödemesinden;

a) Patates siğili ile bulaşık alanlarda, ödemeye esas yıllarda, 3 yıl alternatif ürün olarak patates ve solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler,

b) Üretim sezonuna ait ürün ve parsel bilgileri ÇKS’ye kayıtlı çiftçiler,

yararlanır.

Çiftçilere verilecek destekleme miktarı

MADDE 5- (1) Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda ÇKS’ye dahil olan çiftçilere 2022 yılı üretim sezonu alternatif uygulamaları için dekar başına 125 TL destekleme ödemesi yapılır.

Desteklemenin ödeme planı

MADDE 6- (1) Destekleme ödeme planı, 2022 yılından itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması, aynı alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 3 yılı kapsayacak ödeme 2022 yılında yapılır.

(2) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince TBS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri

MADDE 7- (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler başvurularını 21/11/2022 tarihine kadar ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine yapar. Başvurular yılı ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 8- (1) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).

b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (Ek-2).

Başvuruların değerlendirilmesi ve icmallerin hazırlanması

MADDE 9- (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde ekim yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bilgilerinin TBS’ye girilmesini sağlar.

(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (Ek-3) oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde beş gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç beş gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince oluşturulan İcmal-2’ler (Ek-4) onaylanarak en geç 8/12/2022 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) TBS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak en geç 13/12/2022 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konularda Genel Müdürlük yetkilidir.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Ödemenin finansmanı

MADDE 12- (1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

Çeşitli ve son hükümler

MADDE 13- (1) Başka il/ilçe sınırları içerisinde kayıtlı bulunan parselde üretim yapan çiftçi, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaatın yapıldığı il/ilçe müdürlüğü, üretimin yapıldığı il/ilçe müdürlüğünden gerekli bilgileri alır ve ödemeye esas icmali hazırlar. Müracaatın yapıldığı il müdürlüğü onaylı icmali Genel Müdürlüğe gönderir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14- (1) 14/11/2019 tarihli ve 30948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2019/51) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş