tarım hukuku

LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

LİSANSLI DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/30)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/21)

MADDE 1- 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/30)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş ve kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen üretici örgütleri ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi tarım satış kooperatifleri ve birliklerini,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile altıncı fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kira desteklemesi 2022 yılı hasat dönemi için en fazla altı ay süre ile Tablo 1’de belirtilen ürünler ve miktarlarda üretici/üretici örgütlerine ödenir. İlgili üretim yılına ait depolama dönemi başlangıç tarihleri olarak, Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen ürün depolama dönemleri esas alınır. Kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin Ek-1’de yer alan depolama döneminin başlangıç tarihi ile ilgili yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması, en az bir gün depolanması ve TBS üzerinden ELÜS İhraç Formu doğruluğunun sağlanması şartı aranır.”

“c) Üretici/üretici örgütlerinin kira, nakliye ve analiz desteklerini alabilmesi için ilgili ürünü lisanslı depoya ilk teslim eden olması zorunludur. Lisanslı depo işletmesinde el değiştirerek ticarete konu olmuş ürünlere kira, nakliye ve analiz desteği ödemesi yapılmaz. Lisanslı depo içerisinde el değiştirdiği saptanan ürünlerle destekleme başvurusu yapıldığının tespiti halinde başvuruyu yapanlarla ilgili 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre gerekli işlemleri lisanslı depo şubesinin bağlı bulunduğu il/ilçe tahkim komisyonları yürütür.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü cümlesinde yer alan “üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “makbuzunun aslını” ibaresi “makbuzunun aslı” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Nakliye desteği için; ürünün teslim edildiği lisanslı depo işletmesi, üretici/üretici örgütüne ait isim/unvan, TC/Vergi No, ili/ilçesi, ürün adı, ürün miktarı, depo teslim tarihi, referans numarası bilgilerinin yer aldığı, TBS sistemi üzerinden kontrolü sağlanmış ELÜS İhraç Formu,”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2021 yılı” ibaresi “2022 yılı” şeklinde, “1/10/2021-30/6/2022” ibaresi “1/10/2022-30/6/2023” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “30/6/2022” ibaresi “30/6/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si, Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “destekleme ödemelerinden EKK” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ilgili lisanslı depo işletmesi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “2021 üretim yılına” ibaresi “2022 üretim yılına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Bu Tebliğ 1/10/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş