resmi gazete

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “bireysel olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “bireysel olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık, on iki aylıktan önce kesilmek üzere yetiştirilen ve doğduğu işletmeden doğrudan kesimhaneye sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların sürü bazlı tanımlanabilmesi için tek kulağa uygulanabilecek farklı şekil ve boyutta tanımlama aracı belirleyebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “bireysel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “bireysel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İthal edilen koyun veya keçi türü hayvanların düşen ya da silinen kulak küpesi, ihracatçı ülke tarafından verilen orijinal tanımlama numarasını muhafaza eden ancak Bakanlığın logosunu taşıyan veya varış işletmesinde tahsis edilen tanımlama numarasını içeren yenisiyle değiştirilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “bireysel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“On iki aylıktan önce kesilmek üzere yetiştirilen ve doğduğu işletmeden doğrudan kesimhaneye sevk edilecek sürü bazlı tanımlanan koyun ve keçi türü hayvanlar için düzenlenecek nakil belgelerinde işletme numarası ve hayvan sayısı belirtilir.”

“(6) On iki aylıktan önce kesilmek üzere yetiştirilen ve sürü bazlı tanımlanan koyun ve keçi türü hayvanların kesimhane dışında başka bir işletmede tespit edilmesi durumunda hayvan sahibine Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulandıktan sonra bireysel olarak tanımlanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesimhane dışında acil veya kurban için kesim

MADDE 20- (1) Kesimhane dışında acil kesimi yapılan koyun ve keçi türü hayvanlar hakkında, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir.

(2) Kurban için kesilecek koyun ve keçi türü hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını bildirim süresi içinde en yakın il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthal hayvanların kaydı

MADDE 27- (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre kontrollere tabi tutularak ithal edilen koyun ve keçi türü hayvanlar, söz konusu kontrolleri ve karantina süresinin bitişini takip eden yirmi gün içinde varış işletmesinde ve işletmeyi terk etmeden önce, ülke kodu bulunan bireysel tanımlama numarası ile tanımlanmış ise orijinal bireysel tanımlama numarasıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmamış ise varış işletmesinde tahsis edilen bireysel tanımlama numarası ile veri tabanına kaydedilir.

(2) İthal edilen hayvanların gideceği işletme bir kesimhane ise ve hayvanların birinci fıkrada belirtilen kontroller sonrasında beş gün içinde kesilmeleri durumunda yeni küpe uygulanmaz, hayvanların orijinal küpeleri ile veri tabanına kaydedilir ve düşümleri yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhraç hayvanların kaydı

MADDE 29- (1) Koyun ve keçi türü hayvanların diğer ülkelere ihraç edilmesi durumunda, hayvanların nakil belgeleri ihracatçı tarafından ihracat yapılacak gümrük kapısının bulunduğu ildeki il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Hayvan kayıtlarının veri tabanından düşümü, nakil belgelerinin teslim edildiği il/ilçe müdürlüğü tarafından yapılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Hayvanların bireysel” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sürü bazlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinde yer alan “Bireysel olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sürü bazlı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “hayvanın bireysel” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sürü bazlı” ibaresi eklenmiştir.

“4) Koyun ve keçi türü hayvanların sürü bazlı tanımlama numarası on dört karakterden oluşan doğduğu işletme numarasıdır.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “bireysel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlgili il müdürlükleri her yıl 1 Mart tarihinden önce elektronik ortamda yıllık rapor hazırlar.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “illerden gelen” ibaresi “illerin hazırladığı”, “1 mayıs tarihinden önce” ibaresi “elektronik ortamda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kesimhaneye veya hayvan satış yerine tanımlanmamış koyun ve keçi türü hayvanın gelmesi durumunda 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 62- (1) Tanımlanmamış koyun ve keçi türü hayvanların nakil sırasında yakalanması hâlinde Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cezalı olarak tanımlanan hayvanlar, kayıt tarihinden itibaren hayvan bazlı kısıt konularak otuz gün süreyle karantina altına alınır, karantina süresi içinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamaları tamamlanır, karantina süresi içerisinde hayvanların işletmeyi terk etmesi durumunda hayvan sahibine Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereği idari para cezası verilir. Karantinadaki hayvanların kesimhaneye veya geçici kurban kesim yerine sevkleri ile ihracat amaçlı sevkleri karantina süresine bakılmaksızın resmî veteriner hekim tarafından yapılabilir.”

“(2) Bakanlıkça belirlenen korunmuş bölgelerde, bu Yönetmelikle belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen koyun ve keçi türü hayvanlar için Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 64- (1) Hayvanların tanımlanmasında kullanılan tanımlama araçlarında tahrifat yapanlar, sahtelerini üretenler veya uygulayanlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yetkili merci tarafından fiilin suç oluşturmadığına karar verilmesi durumunda Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası verilir.

(2) 43 üncü, 44 üncü ve 45 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen özellikleri taşıyan tanımlama araçları Bakanlıktan küpe firması kayıt belgesi almış firmalar tarafından üretilebilir veya ithal edilebilir. Bakanlıktan küpe firması kayıt belgesi almadan üretim yapanlar veya ithal edenler hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 23- Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 24- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş