‘KIRSAL MAHALLE OLMAK İÇİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAŞVURULMALI”

Büyükşehir Yasasındaki değişiklik ile binlerce köy mahalleye dönüştürülmüştür. 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun” ile de mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerle ilgili yine bir düzenleme daha yapıldı.

Kanun değişikliği ile büyükşehirlerde bulunan mahallelere yeni bir statü tanımlaması daha getirilmiş ”KIRSAL MAHALLE” kavramı ortaya konulmuş ve bazı avantajlardan yararlanılması sağlanmıştır.

”Köyü olmayan şehrin bereketi olmuyor”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tarım Hukuku Derneği başkanı Av. Arsin Demir; “Köylerin tüzel kişiliğinin değiştirilmesi, köylerin sosyo-ekonomik yapısını da değiştirmiştir. Köy statülerinin kaldırılması ile  kentlilik üst bir sınıfmış gibi değerlendirilmeye başlanmıştır. Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması ile el konulan köy malları ve meralar bölge halkının kontrolü dışına çıkmıştır ve imece kültürü de yok olmuştur. Bu nedenlerden dolayı köylere statülerinin geri verilmesi ile ülkenin tarımsal açıdan bereketli günlerine geri döneceğini umut etmekteyiz. Ķöylere statulerinin geri verilmesi tartışmaları sürerken, mahalleye dönüşen köylere bazı avantajlar sağlayabilmek için yeni bir tanım olan ”Kırsal Mahalle” kavramı ortaya konulmaya çalışılmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Kırsal mahallelere vergi avantajları bulunmakta”

“Düzenleme ile mahalleden, kırsal mahalleye dönüşecek yerlere birçok vergisel avantaj sağlanmakta. Örneğin, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanacaktır.”

”Kırsal Mahallelerde bina, inşaat, imar harçları alınmayacak, içme suyu bedellerinde indirim yapılacak”

Av. Arsin Demir, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınamayacağını; diğer vergi, harç ve harcamalara katılma paylarının ise %50 indirimli uygulanacağını aktardı. Arsin Demir, İçme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirleneceğini söyledi.

“İlçe Belediyesi Büyükşehir Belediyesine değişikliği teklif etmeli”

Tarım Hukuku Derneği başkanı Av. Arsin Demir, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin neler yapması gerektiği konusunda “Öncelikle ilçe belediyeleri kırsal mahalleye dönüşmesi gereken yerleri tespit etmelidir ve büyükşehir belediyesine bu değişiklikle ilgili teklifini sunmalıdır. Büyükşehir belediyesi meclisi, doksan gün içinde, yapılacak teklif aynen veya değiştirilerek kabul edilebilir veya reddedilebilir. İlçe belediyesinin veya Büyükşehir belediyesinin yapılan başvuruyu reddetmesi karşısında idari yargıya başvurabileceği düşünülmektedir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde büyükşehirin 1/25.000 ölçekli nazım imar plânlarını yapacak veya yaptıracaktır.” dedi.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş