resmi gazete

KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/61)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/6)

MADDE 1- 24/12/2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/61)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “Proje değerlendirme komisyonu” ibaresi “İl proje değerlendirme komisyonu”, (o) bendinde yer alan “Uygulama Rehberi” ibaresi “güncel uygulama rehberi”, (r) bendinde yer alan “Uygulama Rehberi” ibaresi “Güncel uygulama rehberi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Kırsal mahalle: Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleyi,

t) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularını, bu Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe aralarında ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanının bulunduğu en az beş kişiden oluşturulan komisyonu,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin ikinci bölümünün başlığı “Uygulama Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları, Proje Uygulama Alanı ve Proje Uygulama Süresi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ğ) bendinde yer alan “uygulama rehberi” ibaresi “güncel uygulama rehberini” şeklinde değiştirilmiştir.

“e) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından gönderilen sonuç tablolarının nihai değerlendirmesini yapmak üzere merkez proje değerlendirme komisyonunu kurar. Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından sunulan listeleri onaylar ve hak sahiplerine ilan edilmek üzere nihai asıl ve yedek listeleri il müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Proje” ibaresi “İl proje” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin başlığı “İl proje değerlendirme komisyonu” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde ve (a) bendinde yer alan “Proje” ibareleri “İl proje” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “uygulama rehberine” ibaresi “güncel uygulama rehberine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Proje başvurularında istenilen belgelerin ön kontrolünü yaparak uygun olan projeleri web sisteminden onaylar. Okunaksız/hatalı/yanlış bilgi ve belgeleri içeren projeleri düzeltilmesi için başvuru sahiplerine bildirir.

c) Proje başvuru belgeleri uygun olan ve okunaksız/hatalı/yanlış bilgi ve belgeleri tamamlanan/düzeltilen projelerin nihai başvuru listesini hazırlayarak il proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.”

MADDE 7- Aynı Tebliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Proje uygulama süresi

MADDE 8/A- (1) Uzman Eller Projesinin uygulama süresi güncel uygulama rehberinin yayımlanması ile başlar ve programın uygulandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günü sona erer. Hak sahiplerinin hibe programı kapsamında uygulayacakları projelerin tamamlanma süreleri ise konularına göre Kasım ayının son iş gününü geçmeyecek şekilde güncel uygulama rehberinde belirlenecektir.

Proje uygulama alanı

MADDE 8/B- (1) Proje; sadece köy, belde, kırsal mahalle ve tüm illerde nüfusu 20.000’den az olan yerleşim yerlerinde uygulanabilir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “uygulama rehberi” ibaresi “güncel uygulama rehberi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başvuru tarihi itibarıyla, sosyal güvencesi olmayanlar ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında olanlar başvuru yapabilirler. Ancak hibe sözleşmesi imzalama aşamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında olanlardan uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı sayılanlar haricindekiler bu haklarından feragat ederler. Bu kişiler, uygulayacakları proje konusu dışında kalan konularda proje uygulama, kontrol ve izleme süresince sigortalı çalışan veya vergi mükellefi olmayacaklarını taahhüt etmek zorundadır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında olanlar hibe sözleşmesi imzalanması aşamasında bu haklarından feragat ederler. Sosyal güvencesi olmayanlar ise uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda olması kaydıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 9 uncu maddede belirtilen proje konu başlıklarının altında yer alan konularda Bakanlığın aynı konudaki diğer hibe programlarından yararlanan kişiler izleme süreleri boyunca bu Tebliğ ile düzenlenen desteklemeden yararlanamazlar.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Eksik/yanlış” ibaresi “Okunaksız/hatalı/yanlış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Başvuruda istenecek bilgi ve belgeler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler başvuru sahibi tarafından web sitesine girilir/yüklenir ve doğruluğu kabul edilerek onaylanır:”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Bu Tebliğde belirtilen uygulanacak projelerin il bazında hak sahibi sayısı ve yıllık bütçesi Genel Müdürlükçe belirlenir.

b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan projeler güncel uygulama rehberinde belirlenen süre ve usul çerçevesinde değerlendirilip onaylanır ve Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Nihai değerlendirme Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek hazırlanan nihai asıl ve yedek listeler, detayları güncel uygulama rehberinde belirtildiği şekilde ilan edilir.”

“ç) Genel Müdürlüğün bir başvuruyu reddetme kararı kesindir.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “dayanması” ibaresi “dayandırılması” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “Tebliğde” ibaresi “Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili il proje değerlendirme komisyonunun onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.”

“e) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.

f) Projeyle ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle proje konusu ve/veya proje uygulama yerinin uyumsuz olması.

g) Projenin teknik yapılabilirliği ile proje konusundaki faaliyetlerin uyumsuz olması ve maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygun olmaması.

ğ) Daha önce Bakanlığın diğer hibe programlarındaki desteklemelerden yararlanmış olanların, ilgili mevzuatta belirtilen izleme süresi tamamlanmadan aynı konuda tekrar proje başvurusunda bulunması.

h) Üretime ve yetiştiriciliğe yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamında olanların uygulayacakları proje konusu ile aynı konuda sigortalı sayılanlar haricindekilerin bu haklarından feragat etmeleri; uygulayacakları proje konusu dışında kalan konularda proje uygulama, kontrol ve izleme süresince sigortalı çalışan veya vergi mükellefi olmayacaklarını taahhüt etmeleri.

c) Kırsal alanda ikamet ediyor olması.”

“ç) Uygulayacağı proje konusuyla ilgili, güncel uygulama rehberinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.”

“(2) Mücbir sebepler dışında hibe sözleşmesinin imzalanması aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

a) Hibe sözleşmesi başvuru sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanır.

b) Hibe sözleşmesi aşamasında başvuru sahiplerinde aranan şartlar ve istenecek belgeler güncel uygulama rehberinde belirtilmiştir.

c) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan güncel uygulama rehberinin ekinde tüm taraflara önceden duyurulur.

ç) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa hibe sözleşmesi imzalanır.

d) Hibe sözleşmesi aşamasında, web sitesi üzerinden başvuru sahipleri tarafından girişi yapılan bilgi ve belgeler ile hibe sözleşmesi ekinde bulunması gereken diğer belgelerin eksiksiz/imzalı/paraflı olması gerekir.

e) Programa alınan projelerde 15 inci maddede yer alan hibe başvurusunun reddedilme nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

f) Hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahibinin veya hibe sözleşmesi imzaladığı halde projesini tamamlayamayan hak sahibinin yerine, Genel Müdürlükçe belirlenmiş olan yedek listenin en üst sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

g) Hak sahipleri, uygulayacakları proje konularına göre güncel uygulama rehberinde belirtilen süre içerisinde projelerini gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar.

ğ) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki nüsha olarak düzenlenir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir nüshası ve ekleri il müdürlüğünde bir nüshası da proje sahibince muhafaza edilir.

h) Hak sahiplerinin uygulayacakları proje konularına göre güncel uygulama rehberinde belirtilen süre içerisinde projelerini gerçekleştirememeleri durumunda hibe sözleşmesi il müdürlüğünce feshedilir. Hibe sözleşmesi feshedilen hak sahibinin yerine yedek listenin en üst sırasında yer alan başvuru sahibi ile sözleşme imzalanır.

ı) Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen veya hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği için hibe sözleşmesi feshedilen hak sahipleri Uzman Eller Projesi kapsamında verilen hibe desteğinden üç yıl süreyle yararlanamazlar.”

MADDE 16- Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “başvuru sahiplerinden” ibaresi “hak sahiplerinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “uygulama rehberine” ibaresi “güncel uygulama rehberine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Tebliğde” ibaresi “Tebliğ ve güncel uygulama rehberinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “uygulama rehberinde” ibaresi “güncel uygulama rehberinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 Taahhütname ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş