resmi gazete

HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri, aynı cins, grup, sınıf ve derecelerde olmaları şartıyla bir önceki yıl ürünleriyle karıştırılarak depolanabilir.”

MADDE 2– Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “24” ibaresi “12” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu süre Toprak Mahsulleri Ofisine ait ürünler için 24 ay olarak uygulanır.”

MADDE 3– Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde belirlenen azami depolama süresi, depolama döneminin başlangıcı 1/8/2022 tarihi ve sonrasında olan ürünler hariç, hasat dönemi 2022 yılı ve öncesi olan ürünler için 24 ay olarak uygulanır.”

MADDE 4– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş