HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

“Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 05 Haziran 2021 tarih ve 31502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÖNETMELİK
Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası, Afrika at vebası, tavuk vebası, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, şap, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE) ve şarbon (antraks) hastalıklarından dolayı yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden aşağıda belirtilen esaslara göre hayvanların sahiplerine tazminat ödenir.”

“i) Şarbon (antraks) hastalığına yakalandığı laboratuvar muayenesi ile tespit edilen sığır cinsi, koyun keçi türü ve tek tırnaklı hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü,”

“Birinci fıkradaki hastalıklardan sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE) ve şarbon (antraks) hastalıklarının resmi laboratuvarlarca tespiti, diğer hastalıkların ise resmi veteriner hekim, yetkilendirilmiş veteriner hekim ya da resmi laboratuvarlarca tespiti tazminat ödemesi için esastır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “sığırların süngerimsi beyin (BSE)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, şarbon (antraks)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
6/3/2013 28579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 15/1/2014 28883
2- 4/2/2015 29257
3- 25/5/2018 30431
4- 15/6/2019 30802
5- 25/9/2020 31255
6- 21/10/2020 31281

Yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz

Bu gönderiyi paylaş