resmi gazete

HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ile 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik hükümleri ve yem mevzuatında geçen yasaklama ve kısıtlamalara ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla, Avrupa Birliğince yapılan güncellemeler ve onaylanan yem katkı maddeleri ile Biyogüvenlik Kanunu kapsamında başvurusu yapılan ve bilimsel risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme komitelerinin olumlu raporları sonucu yem güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen yem amaçlı ürünler, Bakanlıkça onaylanması ve Resmî Gazete’de yayımlanması hâlinde bu Yönetmelik kapsamında onaylı kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yem katkı maddeleri ve premiksler;

a) Ambalajları açıldığı zaman tekrar kapatılamayan ve yeniden kullanılamayan kapalı paket veya kapalı kaplarda piyasaya arz edilir.

b) Gıda amaçlı yetiştirilen hayvanların yemlerine katılmak üzere hazırlanmış ise ambalaj büyüklüğü 0.5 kg’dan az olamaz. Ancak teknolojik yem katkı maddeleri, duyusal yem katkı maddeleri, aromatik maddeler, enzimler, amino asitler ve bağırsak flora düzenleyicileri için ambalaj büyüklüğünün 0.5 kg’dan az olamayacağı şartı aranmaz.

c) Ambalajı, veteriner tıbbi ürün olarak algılanacak şekilde enjeksiyon ve sprey formda kullanıma uygun olamaz. Etiket ve kullanım talimatları, yem amacı dışında kullanım veya veteriner tıbbi ürün algısı oluşturabilecek ifade, resim ve benzeri ögeler içeremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddelerine İlişkin 22 Eylül 2003 tarihli ve (AT) 1831/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile (AT) 1831/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Kapsamındaki Yem Katkı Maddelerine İlişkin Belirli Ürünlerin Durumu Hakkında 8 Ekim 2010 tarihli ve (AB) 892/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan yem katkı maddeleri ve premiksler, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında piyasaya sunulmuş ise bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren bir yıl süre ile piyasada bulunabilir.

(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Biyogüvenlik Kanunu kapsamında yem güvenilirliği açısından risk teşkil etmeyen, yem amaçlı onay almış ürünler bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça onaylı kabul edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) ve (l) bentleri, dördüncü fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“k) Hijyenik durum iyileştiriciler: Belirli bir mikrobiyolojik kontaminasyonu azaltarak yemin hijyenik özelliklerini olumlu şekilde etkileyen maddeler veya mikroorganizmalar.

l) Diğer teknolojik katkı maddeleri: Teknolojik bir amaç için yemlere katılan ve yemin özelliklerini olumlu şekilde etkileyen maddeler veya mikroorganizmalar.”

“d) Fizyolojik durum stabilizatörleri: Sağlıklı hayvanlara verildiğinde stres faktörlerine dirençleri de dâhil olmak üzere fizyolojik durumlarını olumlu yönde etkileyen maddeler veya mikroorganizmalar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’üne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“PREPARAT ŞEKLİNDE OLAN YEM KATKI MADDELERİ VE BU PREPARATLARI İÇEREN PREMİKSLER İÇİN İLAVE ETİKETLEME VE BİLGİLENDİRME GEREKLİLİKLERİ

(1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kategorilere ait yem katkı maddeleri ve bu yem katkı maddelerinden oluşan preparatlar;

a) Ambalaj veya kap üzerinde, teknolojik katkı maddesinin özel adı, tanımlayıcı kimlik numarası ve ilgili onayda maksimum düzeyleri belirtilmişse preparat içindeki düzeyi,

b) Yazılı bir ortamda veya preparata eşlik edecek şekilde aşağıdaki bilgiler;

1) Preparatta bulunan bir teknolojik katkı maddesinin özel adı ve tanımlayıcı kimlik numarası,

2) Preparatta ağırlıkça azalan sırada bulunan diğer madde ya da ürünlerin ismi.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kategorilere ait katkı maddeleri ve bunlardan oluşan preparatları içeren premiksler;

a) Uygun olduğu durumda premiksin ambalajı ve kabında, ilgili onayında maksimum seviyeleri belirlenmiş teknolojik katkı maddesi içeren preparat içerdiğinin belirtilmesi,

b) Alıcı veya kullanıcının talebi üzerine, bu fıkranın (a) bendinde belirtilen ve preparat içinde bulunan teknolojik katkı maddelerinin özel adı, tanımlayıcı kimlik numarası ve düzeyine ilişkin bilgiler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’üne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Teknolojik katkı maddeleri veya diğer maddeler ya da ürünleri içeren ve preparat şeklinde oluşan katkı maddeleri sadece aktif maddenin fiziko kimyasal özelliklerinde değişiklik yapabilir ve onay şartlarında belirtilen koşullara uygun olarak kullanılabilir. Arzu edilen etki ile ilgili olarak preparatın bileşenleri arasında fiziko kimyasal ve biyolojik uyumluluk sağlanmalıdır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/7/2013 28711

Bu gönderiyi paylaş