BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de değişiklik yaptı. 08.05.2021 tarih ve 31478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de; 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-2’sindeki “Destekleme Uygulama Takvimi”nde yer alan “Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan...

Doğanı Koru, ANIZ YAKMA, Ceza Alma!

Toprak içinde kalan bitki köküne, mısır sapına, biçilmeden toprakta kalan saplara, tarla sınırındaki otlara, biçilen ekinin tarlada kalan sapına ‘’ANIZ’’ denilmektedir. Özellikle son yıllarda anız yakmanın yaygınlaştığı tespit edilmiştir. Üreticilerimiz tarafından özellikle toprak işlemeyi kolaylaştırma, zararlıları yok edip  hastalıklarını önleme, toprak verimini artırma gerekçeleri ile hasat sonunda tarlada kalan ürün atıklarının yani anızın yakıldığı görülmektedir. Anız yakılmasıyla hava kirliliğini artmakta, atmosferdeki karbondioksit oranını yükseltmektedir ve yol kenarında yakılan anızlar da karayollarında görüş mesafesini kısaltarak ölümle biten trafik kazalarına sebep olabilmektedir. Ormanlara...

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" 25 Nisan 2021 tarih ve 31465 sayılı remi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte "27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “imza sirküleri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır." ifadesi yer almıştır. Yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tarım Kredi Borçlarının Yapılandırılmasını da İçeren Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

22.04.2021 tarih 31462 sayılı Resmi Gazete’de “AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” yayımlandı. “Kooperatife başvurulması gerekiyor” MADDE 13 – 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla 1 inci...

GIDA VE YEMLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA CEZALARININ HESAPLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.04.2021 tarih 31456 sayılı Resmi Gazete'de "GIDA VE YEMLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA CEZALARININ HESAPLANMASINA DAİR YÖNETMELİK" yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmeliğin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz

KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

15 Nisan 2021 tarih 31455 sayılı Resmi Gazete'de "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Yönetmeliği" yayımlandı. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamak amaçlı Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Yönetmeliği bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. KIRSAL MAHALLELER TESPİT EDİLECEK Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için; a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı...

Çiftçilerimiz Banka Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmeli?

Üreticilerimiz tarafından, tarımsal faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve   kapasitelerinin artırılması amacıyla yurt içinde finansman sağlayan bankalardan  tarım  kredisi kullanılması zorunlu olabilir. Bu kapsamda Bankalar çiftçilerimize çeşitli kredi tiplerine ilişkin ürün gamlarında (hasat kredisi, tarımsal işletme ve destek kredisi, hayvancılık, seracılık kredileri vb…) değişik limit, vade ve faiz oranlarıyla tarımsal kredi kullandırmaktadırlar. Bu kredi kullanımları öncesinde de Bankaların kredi kullandırma şartları arasında, çiftçilik belgesine sahip olma, aktif olarak tarımsal faaliyette bulunma, kredibilite yeterliliği ile gösterilebilecek teminat yeterliliğine sahip olma, ürün ve teminatların...

Hayvancılık işletmelerine iyi tarım uygulamalarına uyum sağlama zorunluluğu getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesine yönelik tebliğde düzenlemeye gitti. Bakanlık tarafından hazırlanan "Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak 11 Şubat 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre, "nitrat eylem planı" tebliğe eklendi. İyi tarım uygulamaları kodu nitrata hassas bölgelere özgü hazırlanan nitrat eylem planları ile uygulanacak. Nitrata hassas bölgelerde, yılda 1600 kilogram ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri hayvansal gübre deposu ve...

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BORÇ YAPILANDIRMASI YAPABİLİR Mİ?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılında Mithat Paşa’nın kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları”na dayanır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 28.04.1972 tarih ve 14172 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Zaman içinde birçok değişikliğe uğrayan kanunda Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili olarak; üreticiler  aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanan ve tüzel kişiliği olan değişir ortaklı, değişir sermayeli kooperatifler olarak tanımlanmıştır. Kooperatiflerin çalışma konuları kanunda belirtilmiş olup: ortaklarının kısa ve orta vadeli kredi...