tarım hukuku

DURGUN YERÜSTÜ KARA İÇ SULARININ ÖTROFİKASYONA KARŞI KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

DURGUN YERÜSTÜ KARA İÇ SULARININ ÖTROFİKASYONA KARŞI KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/7)

MADDE 1- 26/2/2014 tarihli ve 28925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410 uncu, 421 inci ve 508 inci maddelerine ve 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin 6 ncı ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“e) Özümleme kapasitesi: Durgun suyun kirlenmemiş durumuna dönmek için bütün kirleticileri, su ortamındaki canlılara veya suyu tüketen insanlara zarar vermeden alma kapasitesini,”

“f) Trofik seviye: Bir durgun suyun besin maddesi konsantrasyonu, klorofil-a, fitoplankton biyokütlesi ve ışık geçirgenliği göz önünde bulundurularak belirlenen su kalitesi durumunu,”

“ğ) Yönetmelik: 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğini,”

“h) Durgun Su: Göl, gölet, baraj göllerini,

ı) Ekolojik durum: Yerüstü sular ile ilişkilendirilen su ekosistemlerinin yapı ve işleyişine göre kalite durumunu,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ötrofikasyon riski altında bulunan göl, baraj gölü ve göletlerde, Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’unda verilen parametrelerin izlenmesi,

e) Doğal göllerde, gölün ekolojik yapısının bozulmasının engellenmesi maksadıyla, Bakanlık tarafından izin verilmediği sürece göldeki doğal balık türleri ile ekstansif balık yetiştiriciliği dışında yetiştiricilik yapılmaması,

f) Balık yetiştiriciliği tesisleri kurulurken özümleme kapasitesi, varsa ekolojik durum verileri ile Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki trofik seviye sınıflandırmasının dikkate alınması,”

“ğ) Entansif ve/veya yarı entansif yetiştiricilik tesislerinin ultraoligotrofikoligotrofik ve mezotrofik gölet ve baraj göllerinde faaliyet göstermesi,”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-7 Tablo 10’unda” ibaresi “Ek-6 Tablo 9’unda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Durgun suların havzalarında noktasal kaynaklardan, gelen kirliliğin azaltılması ve trofik seviyesinin ultraoligotrofikoligotrofik ve mezotrofik seviyeye ulaşacak şekilde iyileştirilmesi maksadıyla Bakanlıkça tedbirler belirlenir ve uygulamaların takibi yapılır.

b) Durgun suların havzalarında yayılı kaynaklardan gelen kirliliğin azaltılması ve trofik seviyesinin ultraoligotrofikoligotrofik ve mezotrofik seviyeye ulaşacak şekilde iyileştirilmesi maksadıyla Bakanlıkça tedbirler belirlenir ve uygulamaların takibi yapılır.

c) Balık yetiştiriciliği tesislerinin su kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır ve uygulamaların takibi yapılır.”

“(3) Bakanlık, göl, baraj gölleri ve göletlerde alıcı su ortamının özelliklerini dikkate alarak, su kalitesinin telafisi mümkün olmayacak şekilde bozulmasını önlemek maksadıyla, ilgili kurumların görüşünü alarak ilave tedbirler getirebilir.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Ek-7 Tablo 10’unda” ibaresi “Ek-6 Tablo 9’unda” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Balık yetiştiriciliği faaliyeti yapılan veya yapılması planlanan baraj gölü ve göletlere ilişkin özümleme kapasitesinin aşılıp aşılmama durumu Bakanlıkça mevcut verilere göre her yıl Şubat ayı içerisinde ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ek-7 Tablo 10’unda” ibareleri “Ek-6 Tablo 9’unda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bakanlıkça özümleme kapasitesinin belirlenmemiş olduğu baraj gölü ve göletlerde, yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri için trofik seviye, Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’una göre, ultraoligotrofikoligotrofik veya mezotrofik olmalı veya varsa ekolojik durum bilgisi çok iyi veya iyi olmalıdır.

(2) Bakanlıkça özümleme kapasitesinin belirlenmiş olduğu baraj gölü ve göletlerde, yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri için;

a) Özümleme kapasitesinin aşılmadığı veya müracaata ilişkin faaliyet sonrası aşılma potansiyelinin olmadığı durumlarda trofik seviye, Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’una göre ultraoligotrofikoligotrofik veya mezotrofik olmalı veya varsa ekolojik durum bilgisi çok iyi veya iyi olmalıdır.

b) Özümleme kapasitesinin aşıldığı veya müracaata ilişkin faaliyet sonrası aşılma potansiyelinin olduğu durumlarda trofik seviye, Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’una göre ultraoligotrofik veya oligotrofik olmalı, veya varsa ekolojik durum bilgisi çok iyi veya iyi olmalıdır.

(3)Trofik seviyeleri ötrofik ve hipertrofik olan baraj gölleri ve göletlerde sadece bu sularda yaşayabilen türlerin yetiştiricilik faaliyetine izin verilebilir.

(4) Yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri için Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeler ön izin sürecinden önce tamamlanmalıdır.

(5) Yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesisleri kurulmadan önce müteşebbis tarafından tesisin kurulacağı alana ilişkin Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’unda verilen parametrelerin analizleri yaptırılır. Analizler Mayıs-Haziran veya Eylül-Ekim aylarından birinde gerçekleştirilerek aynı ay veya müteakip ay içerisinde tesislerin üretim kapasiteleriyle birlikte Bakanlığa raporlanır.

(6) Mevcut balık yetiştiriciliği tesisleri ile alakalı olarak müteşebbis tarafından faaliyeti süresince Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarında Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’unda verilen parametrelerin analizleri yaptırılır. Analiz sonuç raporları analiz tarihinden itibaren iki ay içerisinde Bakanlık Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne eşzamanlı olarak gönderilir.

(7) Bakanlık, neticeleri Yönetmeliğin Ek-6 Tablo 9’una göre değerlendirir. Değerlendirme neticesinde durgun suyun trofik seviyesinin ötrofik veya hipertrofik çıkması durumunda; Bakanlık tarafından, su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunulur ve uygulamaların takibi yapılır.

(8) Yetiştiricilik yapılan tesisin çevresinde 20-40 metrelik alanın 4 kenar noktasından, klorofil-a analizi yüzey ve orta derinlikten, diğer parametreler ise 10 m derinliğe kadar olan sularda yüzey ve dip, 10 m’den derin sularda yüzey, orta ve dipten olmak üzere üç derinlikten alınan örneklerde yapılır. Alınan örnekler ayrı ayrı karıştırılarak her derinlik için birer kompozit numune oluşturulur ve farklı derinliklerden elde edilen numuneler analiz edilir.

(9) Yeni kurulacak tesisler için ise tesisin kurulacağı alanın herhangi bir noktasından yüzey ve dip olmak üzere iki derinlikten örnek alınarak analiz edilir.

(10) Numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar ile TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilir.

(11) Su ortamından numune alma işlemi; numunenin alındığı tarih ve saatin yanı sıra yağış, hava sıcaklığı gibi meteorolojik şartlar ve su sıcaklığı dikkate alınarak yapılır. Numune alma noktalarının koordinatları, noktanın derinliği, o noktadaki toplam su derinliği kaydedilir.

(12) Numune alma, taşıma, saklama ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu gönderiyi paylaş