resmi gazete

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLIĞDE DEĞİŞİKLİK

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/3)

 

MADDE 1 – 25/2/2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ş) Akıllı sulama sistemi: Yerleştirilen sensörler aracılığıyla topraktaki nem oranının algılanarak merkezden veya mobil uygulama ile uzaktan ya da otomasyon aracılığı ile kontrol edilen sulama sistemlerini,

t) Proje kontrol görevlisi: Proje kapsamında resmî kontrol yetkisi verilen personeli,

u) Resmî kontrol: Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, bu Tebliğ ve Uygulama Rehberi kapsamındaki faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için proje kontrol görevlilerinin, verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim ve gerekirse analiz ve benzeri kontrolleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Program aşağıdaki yatırım konularını kapsar:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması.

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması.

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması.

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması.

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması.

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması.

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri.

ğ) Akıllı sulama sistemleri.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(d), (e) ve (f)” ibaresi “(d), (e), (f), (g) ve (ğ)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve sekizinci fıkralarında yer alan “(d), (e) ve (f)” ibaresi “(d), (e), (f), (g) ve (ğ)” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “(Tebliğ No: 2020/4)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra aynı konuda çıkarılacak tebliğler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; güneş paneli, pompa, filtre, kontrol ünitesi, ana ve yan dallara ait borular, bağlantı ekipmanı, vanalar, damlatıcı ve yağmurlama ekipmanı gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.

ç) Akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları kapsamında; sensörler, tam otomatik fitreler, karıştırıcılı gübre tankları, debi kontrollü gübreleme pompaları, solenoid vanalar, meteoroloji istasyonları ve kontrol sistemleri gibi sadece tarla içinde kullanılan malzemelerin başvuruya ait parsellerde sisteminin çalıştırılması, eksiksiz montaj kontrollerinin yapılması ve tespit tutanaklarının düzenlenmesi.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “(ç) ve (d)” ibaresi “(ç), (d), (g) ve (ğ)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak otuz gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak altmış gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar,” ibaresi “2022 yılı için 15 Mart tarihi mesai bitimine kadar, diğer yıllarda 1 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen yatırım konuları ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yatırım konularına aynı parselde birlikte başvurulmadığı durumlarda bütçe önceliği 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yatırım konularındadır. Her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödenek öncelikle 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yatırım konularına tahsis edilir, arta kalan ödenek olması durumunda ise arta kalan ödenek 8 inci maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen yatırım konularına tahsis edilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kırk beş gün içerisinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “5488 sayılı Kanun ve 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “yedisine” ibaresi “yirmisine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden sonra 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan yatırım konuları için üç yıl, (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan yatırım konularında ise beş yıl sonrasına kadar değiştiremez. Bu amaçla, il müdürlükleri proje uygulamalarını 5488 sayılı Kanun ve 5403 sayılı Kanun hükümlerine göre yılda en az bir kere olmak üzere sulama sezonunda yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.”

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
25/2/2021
31406
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/12/2021
31693

Bu gönderiyi paylaş