tarım hukuku

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/52)

MADDE 1- 25/2/2021 tarihli ve 31406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (h) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Hibe sözleşmesi: Başvuru sahibi veya yetkilendirdiği kişi ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,”

 “h) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, başvuruların alınmasından, projelerin uygulamasından, ödeme icmal tablolarının veya listelerinin hazırlanmasından, onaylanmasından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve proje kontrol görevlileri ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu personelinin valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik birimi,”

“r) Veri tabanı: Bu Tebliğ kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin izlenmesinde yardımcı olan, il müdürlükleri tarafından yetkilendirilen personelce veri girişlerinin yapılabildiği internet ortamında çalışan https://hibedestek.tarimorman.gov.tr yazılım sistemini,”

“ü) Sulama projesi: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin başvuru konusu olan parsele ait bireysel sulama projesi dispozisyona göre hazırlanmış projeyi,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altmış gün” ibaresi “kırkbeş gün” şeklinde, “doksan gün” ibaresi “altmış gün” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çiftçi Kayıt Sistemine” ibaresi “Bakanlık kayıt sistemlerine” şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç yılda” ibaresi “beş yılda” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “üç yıl” ibaresi “beş yıl”, “beş yıl” ibaresi “on yıl” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az beş yıl ve üzeri süreyle, (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az on yıl ve üzeri süreyle noter onaylı kira sözleşmesi yaparak başvuru yapabilirler. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden on yıl ve üzeri noter onaylı kira sözleşmesi ile tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.”

“(15) Borcu ilgili kurumlarca yapılandırılanlar hariç Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu bulunan yatırımcılar hibe desteğinden faydalanamazlar.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1.000.000-TL’yi” ibaresi “3.000.000-TL’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “2023 yılı için 17 Mart tarihi mesai bitimine kadar, diğer yıllarda 1 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında” ibaresi “Uygulama Rehberinin yayınlandığı tarihten itibaren 45 gün içinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onaylanan asil ve varsa yedek başvuru sahibi listeleri beş iş günü süresince il müdürlüğü internet sitesinde ve duyuru panolarında yayımlanır, onaylanan asil ve yedek başvuru sahipleri ile reddedilen başvuru sahiplerine ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yatırımcı, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış bireysel sulama sisteminin mülkiyetini, yerini ve amacını yatırımın bitiminden sonra başvuru yapılan yıl dahil olmak üzere 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan yatırım konuları için beş yıl, (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan yatırım konularında ise on yıl sonrasına kadar değiştiremez.”

MADDE 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu gönderiyi paylaş